QUYẾT ĐỊNH phân công chuyên môn năm học 2019-2020


 

  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B
_______________________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
­­­­­­­_____________________________________________________________

Số:55/QĐ-THASB

               Đông Triều, ngày 01  tháng 8  năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công chuyên môn năm học 2019-2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

 

Căn cứ thông tư 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 08 năm 2006  của Bộ GD và ĐT- Bộ nội vụ  hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ thông tư 28/2009/TT-BGDĐT  ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ GD-ĐT về việc quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

Căn cứ thông tư 15/2017/TT-BGDĐT  ngày 9 tháng 6 năm 2017 của Bộ GD-ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo TT 28/2009/TT-BGDĐT  ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ vào trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn của cán bộ giáo viên;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn trường Tiểu học An Sinh B;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công chuyên môn giảng dạy cho cán bộ, giáo viên nhà trường năm học 2019 - 2020 (Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các cán bộ giáo viên được hưởng mọi quyền lợi theo qui định của điều lệ trường Tiểu học và có nghĩa vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Điều 3:Các ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu:VT.

                  Q.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                      Chu Văn Sơn

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

NĂM HỌC 2019 – 2020

(Kèm theo Quyết định số 55  /QĐ-THASB ngày 01  tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng trường TH An Sinh B)

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ CM

CM đào tạo

Phân công chuyên môn

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết/tuần

Ghi chú

TC

ĐH

  1

Chu Văn Sơn

26/01/1975

 

 

x

Tiểu học

QHT

 

4 tiết

Dạy thay

2

Trương Thị Hà

20/02/1981

 

 

x

Tiểu học

Chủ nhiệm 

 lớp 2A 

CTCĐ

19 tiết

 

3

Ngô Thị Như Hoa

06/11/1967

 

x

 

Tiểu học

Chủ nhiệm 

 lớp 3B

 

20 tiết

 

4

Đặng Thị Chiên

19/05/1970

 

x

 

Tiểu học

Chủ nhiệm

  lớp 2B

 

20 Tiết

 

5

Nguyễn Thị Lan

02/10/1989

 

 

x

Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 1A

Tổ trưởng tổ 1

17 tiết

 

6

Nguyễn Thị Thảo

27/10/1987

 

x

 

Tiểu học

Chủ nhiệm

 lớp 3

Tổ trưởng tổ 4-5

17 tiết

 

7

Trần Thị Hương

13/6/1983

 

x

 

Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 1B, TTND

 

19 tiết

 

8

Hoàng Tiến Anh

01/01/1974

 

 

x

Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 3A

Tổ trưởng tổ 2-3

17 tiết

 

9

Ngô Thị Thanh Mai

29/5/1990

 

x

 

Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 4A

 

19 tiết

1 tiết sinh con

10

Nguyễn Thị Minh

 19/4/1975

 

 

x

Tiểu học

 Chủ nhiệm lớp 5A  

 

20 tiết

 

11

Lê Thị Tâm

04/12/1979

x

 

 

Hát nhạc

TD

Dạy hát Nhạc, TD từ lớp 1-5

 

23 tiết

 

12

Vũ Thị Lý

27/12/1964

 

x

 

Tiểu học

Dạy thay TT, buổi 2

 

23 tiết

 

13

Phạm Thị Hương Linh

28/12/1981

 

x

 

Mĩ thuật

Dạy Mỹ thuật từ lớp 1-5.

TPTĐ

11 tiết

 

14

Nguyễn Thị Phương

08/02/1992

 

x

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

23 tiết

Nghỉ TS

15

Nguyễn Thị Thỏa

23/07/1988

 

x

 

TV-TB

TV-TB

 

 

 

16

 Phạm Hoàng Điệp

 06/10/1979

 

x

 

KT

Hành chính

 

 

 

 

(Danh sách gồm 16 người).

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu