Chương trình công tác tháng 12/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số: 119 /CTr- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày 04 tháng 12 năm 2018

        

                                    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2018

 

 
 

 

* Trọng tâm:

 

-    Tham dự Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã năm học 2018-2019;

  • Tổ chức hoạt động NGLL, trải nghiệm sáng tạo nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam và ngày Hội Quốc phòng toàn dân;;

,

 

  • Lịch cụ thể :      

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

03-12

 Tuyên truyền phòng chống HIV / AIDS

Tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2018

    NV phụ trách y tế

    TPT Đội

04/12

Phối hợp trạm y tế xã tổ chức cho học sinh uống thuốc tẩy giun;

BGH, NV phụ trách y tế

5-06/12

Chấm đề tài, thẩm định sổ chủ nhiệm và báo cáo công tác chủ nhiệm của GV tham dự thi GVCN giỏi cấp thị xã lần thứ 3;

Ban giám hiệu

6/12

Họp hội đồng giáo dục

   BGH, CBCNV

11-30/12

Tham dự Hội thi GVCN giỏi cấp tiểu học lần thứ 3 do Phòng GD&ĐT tổ chức.

  Chuyên môn, GV dự thi

15-22/12

 Tổ chức hoạt động NGLL, trải nghiệm sáng tạo nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt nam, ngày Hội Quốc phòng toàn dân.

HĐ coi chấm kiểm tra

25-27/12

Kiểm tra toàn diện 03 giáo viên

Tổ KT, các GV được kiểm tra

     28/12

Tổ chức  chuyên đề cấp trường về Môn TNXH lớp 2-3

Chuyên môn, GV

20-30/12

Tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức, lao động năm

CBVCLĐ

 

 Nơi nhận                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- Các bộ phận ( t/h );                  

 - Lưu: VT.                                                                                                                        (Đã ký)

 

                                                                                                                                   Nguyễn Văn Bình


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu