Chương trình công tác tháng 03/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số: 18 /CTr- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày  05 tháng 03 năm 2018

        

                                        CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2018

 

 
 

 

* Trọng tâm:

 

  • Tham gia Ngày hội viết chữ đẹp cấp thị xã;
  • Tham gia chuyên đề cấp cụm và cấp thị xã;;
  • Tham gia Hội thi giáo viên TPT Đội giỏi cấp thị xã;
  • Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3

,

 

  • Lịch cụ thể :

         

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

02-05/3

 Rà soát hiện trạng và nhu cầu CSVC trường đến năm 2024

           BGH, NV

06/3

 Duyệt danh sách giới thiệu tài năng trẻ năm 2018

BGH, TPT Đội

9/3

 Tham gia Hội thi TPT Đội giỏi phần thi viết

 Họp giao ban công tác tháng 03/2018

TPT Đội

CBGVNV

12-15/3

 Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên

Ban kiểm tra nội bộ

19-21/3

 Tham gia TPT Đội giỏi phần thi thực hành

          TPT Đội

22-24/3

Tham dự Ngày hội Viết chữ đẹp cấp thị xã

HS dự thi

26/3

Tổ chức Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03.

TPT Đội- ĐTN

27/3

Tham dự chuyên đề Tiếng Việt 1 cấp thị xã

Chuyên môn

28/3

Chuyên đề Môn TNXH lớp 3

Chuyên môn

29-31/3

Tham gia chuyên đề các trường cụm 1 về Sử dụng phòng học thông minh trong đổi mới phương pháp dạy học.

Chuyên môn

                      

 Nơi nhận:                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- Các bộ phận ( t/h );                                       

 - Lưu: VT.                                                                                                                                              (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                             Nguyễn Văn Bình


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu