Chương trình công tác tháng 9/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số: 76/CTr- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày 12 tháng 9 năm 2018

        

                                    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2018

 

 
 

 

* Trọng tâm:

 

-    Ổn định nề nếp dạy và học;

  • Tổ chức lễ khai giảng năm học mới;
  • Họp cha mẹ học sinh trường và các lớp
  • Đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch năm học;

,

 

  • Lịch cụ thể :      

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01-04/9

 Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới

    Các bộ phận

5/9

Khai giảng năm học 2018-2019

CBGVvà HS

6-14/9

 Tổ chức thực hiện chương trình năm học 2018-2019

Dự trù kinh phí các khoản thu thỏa thuận trình PGD&ĐT

Chuyên môn, BGH, Kế toán

14/9

Họp đại diện CMHS các lớp

Các tổ họp đăng ký các chỉ tiêu phấn đấu, đăng ký thi đua

     BGH- các tổ

15/9

 Tổ chức họp CMHS đầu năm học 2018-2019

 GVCN, CMHS, GBH

15/9

 Tham gia giải bơi trong bể dành cho học sinh năm 2018

  BGH, GV , HS dự thi.

15-19/9

 Xây dựng dự thảo kế hoạch năm học 2018-2019

BGH, TT, TPT đội

20-25/9

Duyệt kế hoạch năm học cùng PGD&ĐT

Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch năm học của trường

BGH-CĐ-TPT đội

21-30/9

Các tổ khối tổ chức thảo luận về chuyên môn

Chuẩn bị Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2018-2019

BGH, Giáo viên

BGH, BCH công đoàn

 

 Nơi nhận                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- Các bộ phận ( t/h );                           

 - Lưu: VT.                                                                                                                              (Đã ký)

 

                                                                                                                                       Nguyễn Văn Bình


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu