Phân công giáo viên năm học 2018-2019


DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

                                                    NĂM HỌC 2018- 2019

                                   ( Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-THASB ngày 01/9/2018 )

S

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY
SINH

TRÌNH ĐỘ CM

NHIỆM VỤ
 

CHI CHÚ

1

Nguyễn Văn Bình

15/03/1959

Đại học

Hiệu trưởng

Dạy thay đột xuất

2

Chu Văn Sơn

18/06/1978

Đại học

Phó hiệu trưởng

Dạy thay đột xuất

3

Nguyễn Thị Lan

22/10/1989

Đại học

CN, dạy lớp 1A

 

4

Trần Thị Hương

13/6/1983

Cao đẳng

CN, dạy lớp 1B

 

5

Trương Thị Hà

22/02/1981

Đại học

CN, dạy lớp 2A

 

6

Đặng Thị Chiên

19/05/1970

Cao đẳng

CN, dạy lớp  2B

 

7

Nguyễn Thị Thảo

27/10/1987

Cao đẳng

CN, dạy lớp 3A

 

8

Vũ Thị Lý

27/12/1964

Cao đẳng

CN, dạy lớp 3B

 

9

Nguyễn Thị Minh

19/4/1975

Đại học

CN, dạy lớp 4A

 

10

Hoàng Tiến Anh

01/01/1974

Đại học

CN, dạy lớp 5A

 

11

Nguyễn Thị Phương

08/02/1992

Cao đẳng

Tanh lớp 1,2,3,4,5

 

12

Phạm Thị Hương Linh

28/12/1981

Cao đẳng

TPT đội- Mĩ thuật

 

13

Lê Thị Tâm

04/02/1979

Trung cấp

TD lớp 1,2,3,4,5- Âm nhạc

 

14

Ngô Thị Như Hoa

6/11/1967

Cao đẳng

Dạy thay

 

15

Ngô Thị Thanh Mai

29/5/1990

Cao đẳng

Dạy thay

 

16

Nguyễn Thị Thỏa

23/7/1988

TC điều dưỡng

Thư viện- Thiết bị- YT

 

17

Phạm Hoàng Điệp

6/10/1979

CĐKT

Hành chính

 

18

Nguyễn Văn Đôi

1934

 

Bảo vệ khu trung tâm

HĐLĐ mùa vụ

19

Nguyễn Văn Luyến

1961

 

Bảo vệ khu trung tâm

HĐLĐ mùa vụ

20

Nguyễn Thị Thoa

1960

 

Lao công khu trường chính

HĐLĐ mùa vụ

                                             ( Danh sách gồm 20 người )        

                                                                                                   Hiệu trưởng

 

                                                                                                 Nguyễn Văn Bình

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu