Chương trình công tác tháng 11/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số: 151 /CTr- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày  03 tháng 11 năm 2017

        

                                        CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017

 

 
 

 

* Trọng tâm:

 

  • Tổ chức  phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt; Hội giảng chào mừng Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11;
  • Tổ chức Kiểm tra giữa kì I học sinh Khối 4-5;
  • Tổ chức thi GVDG cấp trường.

,

 

  • Lịch cụ thể :

         

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

02/10

 Dự giao ban Hiệu trưởng tại PGD

Hiệu trưởng

04/11

 Họp hội đồng giáo dục

CB, GV, NV

06/11

Tổ chức tuyên truyền Ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 2017;

CBGV- HS

7/11

 Khai mạc Hội thi GVDG cấp trường

BGH-GV

8-10/11

 Chấm phần thi năng lực và thực hành GVDG cấp trường

BGK

13/11

Kiểm tra giữa học kì I Khối 4-5

Chấm bài kiểm tra GHKI

Tổ chức ngày Hội vệ sinh trường học

HS khối 4-5

GV khối 4-5

GV- HS toàn trường

16/11

Tổ chức thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11

Toàn trường

17/11

Họp ban thi đua bình xét GV tiêu biểu ntrong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày NGVN

Hội đồng thi đua khen thưởng

 20/11

Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày 20/11

BGH-CĐ

22-24

Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên

Ban KTNB

26/11

Kiểm tra hồ sơ thư viện

Ban KTNB

30/11

GV tham gia thi phần thi năng lực GVDG cấp cơ sở

        Giáo viên

 

                                                                                                                      

 Nơi nhận:                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- Các bộ phận ( t/h );                                       

 - Lưu: VT.                                                                                                                                              (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                             Nguyễn Văn Bình


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu