Lich công tác tháng 4


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

Số: 09/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 02 tháng 4 năm 2014

 THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2014

Trọng tâm:

1. Tham dự ngày hội “Vệ sinh trường học”.

2. Tham dự Hội thi Viết chữ và trình bày bài đẹp cấp Tiểu học huyện Đông Triều, năm học 2013 - 2014.

3. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 30/4/2014 và ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch.

 Lịch cụ thể:  

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chủ trì

01-05

- Họp hội đồng tháng 4/2014

- Chấm giải pháp sáng tạo năm học 2013-2014

Ban giám hiệu

06-20

- Kiểm tra trình độ tin học của giáo viên

- Thực hiện kiểm tra nội bộ, kiểm tra hồ sơ, giáo án, sổ sách của các bộ phận và giáo viên.

 Hiệu trưởng, tổ công nghệ TT 

Ban giám hiệu

24

Tham gia hội thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp huyện

Chuyên môn

25,26

Khảo sát học sinh các khối lớp

Chuyên môn

28

Thực hiện kiểm tra nội bộ, kiểm tra toàn diện cán bộ giáo viên.

Ban giám hiệu

29

Ngày hội vệ sinh trường học

Hoạt động chào mừng 30/4

Chuyên môn

 

Nơi nhận:

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);

- Lưu: VP.

TM.BGH

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Văn Anh