Chương trình công tác tháng 10/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số:84/CTr- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày 04 tháng 10 năm 2018

        

                                    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018

 

 
 

 

* Trọng tâm:

 

-    Tổ chức Hộinghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2018-2019;

  • Tổ chức đại hội Liên đội năm học 2018-2019;
  • Tuyên truyền về thực hiện An toàn giao thông cho học sinh;

,

 

  • Lịch cụ thể :      

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01-10

 Dự khai mạc " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời "

    Hiệu trưởng

05/10

Hội nghị cán bộ chủ chốt chuẩn bị cho Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2018-2019

Cán bộ chủ chốt

05/10

Họp hội đồng giáo dục

CB< GV, NV

12/10

Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2018-2019

    CB, GV, NV

15- 17/10

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua năm học 2018-2019

         TPT đội

19/10

 Tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2018-2019

  BGH, GV , HS dự thi.

22-25/10

 Kiểm tra nội bộ- Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên

Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ban kiểm tra nội bộ

BGH

29-30/10

Chỉnh trang trường lớp,công trình vệ sinh

CB, GV, HS

 Nơi nhận                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- Các bộ phận ( t/h );                         

 - Lưu: VT.                                                                                                                              (Đã ký)

 

                                                                                                                                       Nguyễn Văn Bình


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu