Chương trình công tác tháng 11/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số: 109 /CTr- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày 04 tháng 11 năm 2018

        

                                    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2018

 

 
 

 

* Trọng tâm:

 

-    Tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa kỷ niệm Ngày Nhà giáo VN 20/11;

  • Hoàn thiện Hồ sơ kiểm tra công nhận Phổ cập giáo dục năm 2018 của thị xã;
  • Kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2018-2019 đối với học sinh lớp 4,5
  • Tổ chức Hội thi GV dạy giỉ cấp trường năm học 2018-2019
  • Tổ chức và tham gia hội thảo, chuyên đề các cấp;

,

 

  • Lịch cụ thể :      

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01-11

 Họp hội đồng sư phạm nhà trường

    CBGV, NV

06/11

Kiểm tra PCGD, xóa mù chữ năm 2018 của thị xã

Phó hiệu trưởng

7/11

Chấm đề tài SKKN Hội thi GVDG cấp trường

Ban GK, hội thi

8-10/11

Tổ chức phần thi thực hành Hội thi GVDG cấp trường

    Ban GK, GV dự thi

12-14/11

Tổ chức phần thi thực hành GVDG cấp trường

  Ban GK, GV dự thi

16/11

 Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I cho HS khối 4,5

HĐ coi chấm kiểm tra

16/11

Tham dự chuyên đề cấp thị xã về " tổ chức HĐ giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học "

Bộ phận chuyên môn

19/11

Phát động cuộc thi " Ý tưởng trẻ thơ" năm 2018

Bộ phận CM

20/11

Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam

CBGVNV, HS

22/23/11

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của nhân viên tổ Văn phòng

Tổ kiểm tra

28/11

Chuyên đề cấp tổ ( TNXH lớp 2,3- Bài Về quê )

BGH, tổ 2,3

 Nơi nhận                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- Các bộ phận ( t/h );                         

 - Lưu: VT.                                                                                                                              (Đã ký)

 

                                                                                                                                       Nguyễn Văn Bình


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu