Chương trình công tác tháng 01/2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số: 01 /CTr- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày 03 tháng 01 năm 2019

        

                                    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2019

 

 
 

 

* Trọng tâm:

 

-    Hoàn thành chương trình học kỳ I, thực hiện chương trình học kỳ II;

  • Giao lưu học sinh viết chữ và trình bày bài đẹp cấp trường;
  • Tham gia giải Điền kinh học sinh cấp thị xã năm học 2018-2019;;

,        - Tham dự tổng kết các Hội thi " Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học lần thứ 3 năm học 2018-2019 " Thiết kế bài giảng E-Learning " cấp thị xã năm học 2018-2019;

 

  • Lịch cụ thể :      

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

04-05/01

 Học bù lịch nghỉ tết Dương lịch 2019;

 Họp giao ban công tác tháng 01/2019

    CBGVNV

07-11/01

Tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019

Hội đồng coi, chấm kiểm tra

14-18/01

- Hoàn thiện các báo cáo kết quả kiểm tra học ký I;

- Hoàn thành chương trình học kỳ I;

- Tổ chức giải Điền kinh cấp trường, lựa chọn đội tuyển tham dự thi cấp thị xã;

- Tổ chức ngày Hội viết chữ và trình bày bài đẹp cấp trường năm học 2018-2019;

 

 

Các giáo viên và học sinh

16/01

Tham dự tổng kết " Hội thi GVCN giỏi cấp Tiểu học lần thứ 3 " và thi " Thiết kế bài giang E-Learning cấp thị xã năm học 2018-2019 "

   BGH, GV tham dự Hội thi

21/01

Bắt đầu thực hiện chương trình học kỳ 2

Bộ phận CM, các giáo viên

26/01

 Họp CMHS học kỳ I

BGH, Ban CMHS

28/01

Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019

CBGVNV, học sinh

     28/12

Tổ chức  chuyên đề cấp trường về Môn TNXH lớp 2-3

Chuyên môn, GV

29-30/01

Tham dự giải Điền kinh cấp thị xã

Đội tuyển tham dự thi

 

 Nơi nhận                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- Các bộ phận ( t/h );                  

 - Lưu: VT.                                                                                                                        (Đã ký)

 

                                                                                                                                   Nguyễn Văn Bình


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu