Chương trình công tác tháng 03/2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số: 18 /CTr- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày 05 tháng 03 năm 2019

        

                                    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2019

 

 
 

 

* Trọng tâm:

 

-    Tham gia  Ngày hội Viết chữ đẹp cấp thị xã;

  • Tham gia các Chuyên đề cấp cụm và cấp thị xã;
  • Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/03 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03;;

;

 

  • Lịch cụ thể :      

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

04-05/03

 Rà soát hiện trạng và nhu cầu CSVC  trường được Sử GD cấp phòng học Tiếng Anh

    BGH, NV

8/03

Phối hợp với Công đoàn tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/03

CBGVNV

12-15/03

Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên

Ban kiểm tra nội bộ

20-21/03

Tham gia ngày Hội viết chữ đẹp cấp thị xã

   HS, GV dự thi

20-23/03

Lựa chọn hoàn thiện sản phẩm giao lưu, giới thiệu về di tích lịch sử địa phương qua các sản phẩm KHCN

Bộ phận chuyên môn

26/03

 Tổ chức ngày " Hội thiếu nhi vui khỏe" chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/03

CBGVNV, học sinh

28/03

Tổ chức chuyên đề cấp tổ 2-3

Bộ phận chuyên môn

29-30/03

Tham gia chuyên đề các trường Cụm 1 về Ứng dụng CNTT trong dạy học môn Địa lý lớp 4

Chuyên môn

 

 Nơi nhận                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- Các bộ phận ( t/h );                  

 - Lưu: VT.                                                                                                                        (Đã ký)

 

                                                                                                                                   Nguyễn Văn Bình


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu