Trường Tiểu học An Sinh B công khai hóa dự toán ngân sách năm 2019


TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHƯƠNG 622 LOẠI 070 KHOẢN 072 Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
MÃ SỐ QHNS: 1100049          
             
THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ TOÁN THEO NHÓM MỤC CHI NSNN NĂM 2019
             
        ĐVT: Đồng
Nhóm chi Nội dung chi Tổng số Chia ra
Quý I Quý II Quý III Quý IV
  Tổng số      2,590,000,000    652,250,000   678,250,000     642,250,000   617,250,000
A Kinh phí tự chủ      2,590,000,000    652,250,000   678,250,000     642,250,000   617,250,000
1 Chi thanh toán cho cá nhân      2,201,000,000    547,750,000   547,750,000     562,750,000   542,750,000
  Mục 6000: Tiền lương         1,056,600,000       264,150,000      264,150,000        264,150,000      264,150,000
  Mục 6050: Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng              40,000,000        10,000,000        10,000,000          10,000,000        10,000,000
  Mục 6100: Phụ cấp lương            752,400,000       188,100,000      188,100,000        188,100,000      188,100,000
  Mục 6200: Tiền thưởng              15,000,000              15,000,000  
  Mục 6250: Phúc lợi tập thể              15,000,000          5,000,000          5,000,000            5,000,000  
  Mục 6300: Các khoản đóng góp            322,000,000        80,500,000        80,500,000          80,500,000        80,500,000
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn         338,000,000      88,500,000   115,500,000       69,500,000     64,500,000
   Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng              28,000,000          7,000,000          7,000,000            7,000,000          7,000,000
   Mục 6550: Vật tư văn phòng              40,000,000        10,000,000        10,000,000          10,000,000        10,000,000
   Mục 6600: Thông tin tuyên truyền liên lạc              18,000,000          4,500,000          4,500,000            4,500,000          4,500,000
   Mục 6650: Hội nghị              35,000,000          5,000,000        10,000,000          10,000,000        10,000,000
   Mục 6700: Công tác phí              32,000,000          8,000,000          8,000,000            8,000,000          8,000,000
   Mục 6750: Chi phí thuê mướn              60,000,000        15,000,000        15,000,000          15,000,000        15,000,000
   Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng.              60,000,000        20,000,000        40,000,000    
  Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn                          -          
   Mục 7000: Chí phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành              55,000,000        15,000,000        15,000,000          15,000,000        10,000,000
  Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình              10,000,000          4,000,000          6,000,000    
3 Các khoản chi khác           51,000,000      16,000,000     15,000,000       10,000,000     10,000,000
  Mục 7750: Chi khác              51,000,000        16,000,000        15,000,000          10,000,000        10,000,000
             
             
    An Sinh, ngày       tháng 01 năm 2019
                             KẾ TOÁN   HIỆU TRƯỞNG
             
             
             
             
             
                Lê Thị Thanh Huyền   Nguyễn Văn Bình

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu