Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020

Trường TH An Sinh B                                  
      Thời khóa biểu năm học 2019-2020                           
THỨ TIẾT LỚP 1A  LỚP 1B LỚP 2A LỚP 2B LỚP 3A LỚP 3B LỚP 4A LỚP 4B LỚP 5A
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
HAI 1 Chào cờ Tiếng Anh Chào cờ Đạo đức Chào cờ Toán Chào cờ Đạo đức Chào cờ Tiếng Anh Tin học Toán Chào cờ Tiếng Anh Chào cờ Thư viện Chào cờ Đạo đức
2 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Thư viện Âm nhạc(L) BD TViệt Tập đọc BD Toán Toán Tiếng Anh Tin học Thư viện Toán Tiếng Anh Tập đọc Đạo đức Toán Chính tả 
3 Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Anh Tập đọc  Thể dục Tập đọc Luyện viết Tin học Tập đọc Tập đọc Tiếng Anh Tập đọc Đạo đức Toán Tiếng Anh Tập đọc Thể dục
4 Toán   Toán  Tiếng Anh Tập đọc   Mĩ thuật   Tin học K/ chuyện K/ chuyện Tiếng Anh Khoa học Kĩ thuật Kể chuyện Tiếng Anh Địa lí         
                                     
BA 1 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt  BD TViệt Toán Đạo đức Toán Tiếng Anh Toán BD Toán Toán BD TViệt Tin học Tiếng Anh   Toán Toán  Khoa học
2 Tiếng Việt BD TViệt Tiếng Việt  BD Toán K/ chuyện Tập viết K/ chuyện Tiếng Anh  Chính tả BD TViệt Chính tả BD Toán Tin học Tiếng Anh BD TViệt LTVC LTVC Luyện viết
3 KNS Thủ công KNS Thủ công KNS Thủ công KNS TNXH KNS Thủ công Mĩ thuật Thể dục BD Toán Toán Tin học Tiếng Anh Lịch sử Tiếng Anh
4   TNXH Toán    Chính tả   Chính tả   Thể dục   Tập viết   BD TViệt LTVC Tin học Tiếng Anh   Tiếng Anh
                                     
1 Tiếng Việt BD TViệt Âm nhạc Tiếng Việt Tập đọc Tiếng Anh Tin tin Toán Tập đọc Tiếng Anh Tập đọc Thư viện Tập đọc Thể dục Tập đọc Khoa học Toán BD TViệt
2 Tiếng Việt BD Toán Thể dục Tiếng Việt Toán Tiếng Anh Tin tin Tập đọc Toán Tiếng Anh Toán Thể dục TLV BD Toán TLV Thể dục Tập đọc BD Toán
3 Toán Mĩ thuật Tin học Toán Chính tả BD Toán BD Toán Tập viết TNXH Âm nhạc TNXH Tiếng Anh Toán BD TViệt Toán Âm nhạc  TLV Tiếng Anh
4 HĐNGLL   Tin học   TNXH   BD TViệt   Tập viết     Tiếng Anh Chính tả   Chính tả Mĩ thuật  HĐNGLL Tiếng Anh
                                     
NĂM 1 Tiếng Việt BD TViệt Tiếng Việt Luyện viết Toán Luyện viết Toán BD TViệt Toán Mĩ thuật Toán Đạo đức HDNGLL K/C Toán BD Toán Toán Khoa học
2 Tiếng Việt BD Toán Tiếng Việt BD TViệt LTVC Mĩ Thuật LTVC HĐNGLL Đạo đức Thể dục LTVC Luyện viết Luyện viết Khoa học LTVC BD TViệt LTVC Kĩ thuật 
3 Thể dục Luyện viết Toán  HĐNGLL Tin tin BD TViệt Chính tả   LTVC TNXH Chính tả Âm nhạc Toán Mĩ thuật  Lịch sử  HĐNGLL BD TViệt K/ chuyện
4 Toán   Mĩ thuật   Tin tin   Thể dục   Chính tả   TNXH   LTVC   Thể dục   BD Toán  
                                     
SÁU 1 Tin học Âm nhạc Tiếng Việt BD TViệt Toán BD TViệt Toán Thể dục BD Toán Toán Toán BD TViệt Âm nhạc  Địa lí Toán Địa lí Toán Thể dục
2 Tin học Tiếng Việt  Tiếng Việt BD Toán TLV BD Toán TL Văn Âm nhạc  BD TViệt TL Văn TL Văn BD Toán Toán Kể chuyện TLV Kĩ thuật TLV Âm nhạc 
3 BD TViệt Tiếng Việt TNXH BD TViệt Thể dục  SHTT Thủ công BD T Việt BD Tviệt HĐNGLL Thủ công HĐNGLL TLV Thể dục Khoa học BD Toán Tin học Mĩ thuật
4   SHTT SHTT       SHTT   Luyện viết SHTT SHTT   Lịch sử    SHTT Luyện viết Tin học  
                          SHTT          
                                       
                                       
                            Người lập           
                                 
                                   
                                       
                          Chu Văn Sơn        
                                     
                                     
                                     

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu