Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019


Trường TH An Sinh B                              
      Thời khóa biểu năm học 2018-2019                       
THỨ TIẾT LỚP 1A  LỚP 1B LỚP 2A LỚP 2B LỚP 3A LỚP 3B LỚP 4A LỚP 5A
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
HAI 1 Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt Đạo đức Tập đọc  BD Toán Tập đọc BD Toán Toán Tiếng Anh Tập đọc Tin học Chào cờ Địa lí Chào cờ Đạo đức
2 Tiếng Việt BD Toán Tiếng Việt Luyện viết Tập đọc BD TViệt Tập đọc Luyện viết Tập đọc Tiếng Anh K/ chuyện Tin học Tập đọc Thể dục Tập đọc BD Toán
3 Toán BD TViệt Toán  Thư Viện Toán BD TViệt Toán  Đạo đức K/ chuyện Tin học Toán Tiếng Anh Toán BD TViệt Toán Thể dục
4 Luyện viết                 Tin học   Tiếng Anh Khoa học   Khoa học  
                          Mĩ thuật      
BA 1 Tiếng Việt Thủ công Tiếng Việt  BD TViệt Toán Tiếng Anh Tin tin Toán Toán BD Toán BD Toán Toán Tiếng Anh Toán Toán  Tin học
2 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt  BD Toán Chính tả Tiếng Anh Tin tin K/ chuyện Chính tả BD TViệt BD TViệt Chính tả Tiếng Anh LTVC LTVC Tin học
3 KNS BD TViệt KNS Thủ công KNS Tin tin Tiếng Anh Mĩ thuật TNXH Thủ công Âm nhạc Đạo đức Tin học Kể chuyện K/ chuyện Tiếng Anh
4 TNXH   Toán    K/ chuyện Tin tin Tiếng Anh    Âm nhạc   Thể dục   Tin học     Tiếng Anh
                                 
1 Tiếng Việt BD MT Thể dục Tiếng Việt Toán BD TViệt Toán Thể dục BD Toán Tập đọc Tiếng Anh Tập đọc Tập đọc BD Toán Tập đọc Mĩ thuật
2 Tiếng Việt BD Toán BD Toán Tiếng Việt Tập đọc BD Toán Tập đọc Âm nhạc  BD TViệt Toán Tiếng Anh LTVC TLV Luyện viết Toán Âm nhạc 
3 Toán GDNGLL BD T Việt Toán Mĩ Thuật Đạo đức TNXH Thư viện Tiếng Anh Tập viết Thể dục Toán Toán Âm nhạc  TLV Thể dục
4 Mĩ thuật   TNXH   Tập viết   Tập viết   Tiếng Anh   BD Toán   Thể dục   Khoa học  
                                 
NĂM 1 Tiếng Việt BD Toán Tiếng Việt   Toán Âm nhạc Toán Chính tả Toán TNXH Toán Thủ công Toán Đạo đức(M) Toán Lịch sử
2 Tiếng Việt BD TViệt Tiếng Việt   LTVC Thể dục LTVC Thủ công LTVC Luyện viết Chính tả Tập viết LTVC Kĩ thuật(M) LTVC Chính tả 
3 Thể dục   Mĩ thuật   Chính tả TNXH(Hoa) Chính tả   Chính tả Đạo đức TNXH   Lịch sử  BD T V(Mai Kĩ thuật   
4 Toán   Toán    Luyện viết   BD TViệt   Thể dục   Mĩ thuật   Chính tả   Luyện viết  
                                 
SÁU 1 Tiếng Anh Âm nhạc Tin học Tiếng Việt Toán BD Toán BD Toán Toán BD TViệt Toán Toán Luyện viết Toán BD Toán Toán Tiếng Anh
2 Tiếng Anh  Tiếng Việt  Tin học Tiếng Việt TLV BD Toán Thể dục TL Văn BD Toán TL Văn TNXH BD TViệt TLV BD TViệt TLV Tiếng Anh
3 Tin học Tiếng Việt Tiếng Anh Âm nhạc Thể dục  BD Mĩ thuật BD TViệt SHTT Mĩ thuật SHTT TL Văn BD TViệt Khoa học Tiếng Anh Địa lí BD TViệt
4 Tin học   Tiếng Anh SHTT Thủ công   BD T Việt   Thể dục     SHTT SHTT Tiếng Anh SHTT  
    SHTT     SHTT                      

                                                                                                                                                               NGƯỜI LẬP

 

 

 

                                                                                                                                                                      Chu Văn Sơn

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu