Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018


 

 

  PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

( Thực hiện từ 5/ 9 /2017)

                Lớp 1A

  Buổi                     Tiết                Thứ 2                         Thứ 3                          Thứ 4                             Thứ 5                      Thứ 6

 

 

Sáng

1

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Toán

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Thể dục

Tiếng Anh

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Âm nhạc

Tiếng Anh

Mĩ thuật

Luyện viết

BD Tiếng Việt

5

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

 

 

Chiều

 

1

Toán

TNXH

BD Toán

 

 

2

Đạo đức

Thủ công

BD Tiếng Việt

 

 

3

BD Toán

BD Mĩ thuật

BD Tiếng Việt

 

 

 

 

 

Hương

 

 

 

               Lớp 1B                                                                                                                    

  

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

Sáng

 

Toán

Thể dục

BD ÂN

Tiếng Việt

Toán

2

Tiếng Việt

Âm nhạc

BD Mĩ thuật

Tiếng Việt

Luyện viết

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thủ công

Toán

Tiếng Việt

4

Đạo đức

Tiếng Việt

TNXH

Mĩ thuật

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

 

 

Toán

BD Toán

 

2

 

 

Tiếng Việt

BD Tiếng Việt

 

3

 

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

 

4

 

 

BD T Việt

Tiếng Anh

 

Lớp 2A

 

 

Sáng

1

Tập đọc

Tiếng Anh

Đạo đúc

Thể dục

Toán

2

Tập đọc

Tiếng Anh

BD Toán

Âm nhạc

TLV

3

Toán

BD Toán

Mĩ Thuật

Toán

Chính tả

4

TNXH

BD Tiếng Việt

BD T Việt

LTVC

Thể dục

5

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

 

Chiều

1

Chính tả

Toán

Toán

 

BD ÂN

2

Luyện viết

K/ chuyện

Tập đọc

 

BD Mĩ thuật

3

Thủ công

 

Tập viết

 

 

4

 

 

 

 

 

                

             Lớp 2B

 

 

Sáng

1

Thủ công

Toán

Toán

Toán

Toán

2

BD ÂN

Kể chuyện

Tập đọc

LTVC

Thể dục

3

BD Mĩ thuật

Thể dục

BD Toán

Mĩ thuật

TLV

4

 

Âm nhạc

BD T Việt

Chính tả

TNXH

5

 

 

Tập viết

 

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

Tập đọc

Chính tả

 

Tiếng Anh

 

2

Tập đọc

BD TViệt

 

Tiếng Anh

 

3

Toán

Luyện viết

 

 

 

 

Đạo đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

               Lớp 3A

 

Sáng

1

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

2

K/ chuyện

Chính tả

Toán

LTVC

TL Văn

3

Toán

TNXH

Thể dục

Chính tả

Thể dục

4

Đạo đức

Mĩ thuật

Âm nhạc

Luyện viết

TNXH

5

 

Tập viết

 

 

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

BD Toán

 

Tin

BD Mĩ thuật

BD Toán

2

BD Tiếng Việt

 

Tin

BD ÂN

BD Tiếng Việt

3

Tiếng Anh

 

Tiếng Anh

Thủ công

BD Tiếng Việt

4

Tiếng Anh

 

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

               Lớp 3B

 

Sáng

1

Tập đọc

Toán

Thể dục

Toán

Toán

2

K/ chuyện

Chính tả

Tập đọc

Chính tả

TL Văn

3

Toán

Mĩ thuật

Toán

Thể dục

TNXH

4

Đạo đức

TNXH

LTVC

Âm nhạc

Tập viết

 

Minh

Minh

Minh

Minh

Sinh hoạt

 

Chiều

1

Tiếng Anh

BD Toán

Tiếng Anh

Luyện viết

 

2

Tiếng Anh

BD Tiếng Việt

Tiếng Anh

Thủ công

 

3

BD Tiếng Việt

HĐNG

Tin

BD Toán

 

4

 

 

Tin

BD Tiếng Việt

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                    Lớp 4A

 

 

 

Sáng

1

Chào cờ

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

2

Tập đọc

LTVC

TLV

LTVC

TLV

3

Toán

Kể chuyện

Toán

Chính tả

Địa lí

4

Đạo đức

Khoa học

Lịch sử

Kĩ thuật

Khoa học

 

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

 

 

Chiều

1

Luyện viết

Tiếng Anh

BD Toán

Âm nhạc

BD Toán

2

BD Toán

Tiếng Anh

BDTiếng Việt

Thể dục

BD Tiếng Việt

3

BD Tiếng Việt

Tin

Thể dục

Mĩ thuật

Tiếng Anh

4

 

Tin

 

 

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

                   Lớp 5A

 

 

 

Sáng

1

Chào cờ

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

 

2

Tập đọc

Chính tả

Toán

LTVC

TLV

 

3

Toán

LTVC

TLV

Địa lí

Khoa học

 

4

Đạo đức

Lịch sử

Khoa học

K/ chuyện

BD Tiếng Việt

 

 

Mĩ thuật

 

 

 

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

Chiều

1

BD Mĩ thuật

Tin

Thể dục

BD Toán

Tiếng Anh

 

2

BD ÂN

Tin

Âm nhạc

BD Tiếng Việt

Tiếng Anh

 

3

Kĩ thuật

Tiếng Anh

Luyện viết

Thể dục

BD Toán

 

4

 

Tiếng Anh

 

 

 

 

                 

 

                                                                                                                                   NGƯỜI LẬP

 

 

                                                                                                                                         Chu Văn Sơn

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu