Thời khóa biểu năm học 2015-2016


 

  PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

( Thực hiện từ 14/ 9 /2015)

                Lớp 1A

  Buổi         Tiết               Thứ 2                  Thứ 3                 Thứ 4             Thứ 5            Thứ 6

Sáng

1

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Toán

Tiếng Việt

Toán

Toán

Mĩ thuật

4

Âm nhạc

Tiếng Việt

TNXH

Thể dục

Toán

5

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

Chiều

 

 

 

1

Toán B2

 

 

Toán B2

Đạo đức

2

Tiếng Việt B2

 

 

Tiếng Việt B2

Thủ công

3

Luyện viết

 

 

Tiếng Việt B2

Luyện viết

 

Khuyến

 

 

Oanh

   Lớp 1B                                                                                                                 

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

 

Đạo đức

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Âm nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

TNXH

Toán

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Toán

4

Luyện viết

Thủ công

Tiếng Việt

Toán

Thể dục

 

Khuyến

Hoa

Hoa

Hoa

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

Hoa

Chiều

1

Tiếng Việt

 

Toán B2

 

Toán B2

2

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt B2

 

Tiếng Việt B2

3

Toán

 

HĐNG

 

Tiếng Việt B2

 

Hoa

 

Khuyến

 

Khuyến

               Lớp 2A

 

Sáng

1

Tập đọc

Thể dục

Toán B2

Toán

Toán

2

Tập đọc

Toán B2

Tiếng Việt B2

LTVC

TLV

3

Âm nhạc

Tiếng Anh

HĐNG

TNXH

Chính tả

4

Toán

Tiếng Anh

Mĩ Thuật

Thể dục

Thủ công

5

Chiên

Điền

Điền

Chiên

Sinh hoạt

 

Chiên

Chiều

1

Đạo đức

Toán

Toán

Tin

 

2

Luyện viết

Kể chuyện

Tập đọc

Tin

 

3

Tiếng Việt B2

Chính tả

Tập viết

 

 

 

 

 

Điền

Chiên

 

 

                

                  Lớp 2B

Sáng

1

Âm nhạc

Toán

Toán

Toán

Toán

2

Tập đọc

Kể chuyện

Tập đọc

LTVC

TLV

3

Tập đọc

Chính tả

Tiếng Anh

Chính tả

TNXH

4

Toán

Thể dục

Tiếng Anh

Mĩ thuật

Thể dục

5

 

 

 

 

Sinh hoạt

Chiều

1

Đạo đức

Toán B2

 

Toán B2

 

2

Thủ công

Tiếng Việt B2

 

Tiếng Việt B2

 

3

Tập viết

HĐNG

 

Luyện viết

 

 

Lan

Khuyến

 

Khuyến

 

                   Lớp 3A

 

Sáng

1

Tiếng Việt

Toán

Tiếng việt

Toán B2

Tiếng Việt

2

Tiếng việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt B2

Tiếng Việt

3

Toán

Mĩ thuật

Toán

Thể dục

Toán

4

Đạo đức

Âm nhạc

TNXH

Thủ công

Thể dục

 

 

 

 

Điền

Sinh hoạt

 

Chiều

1

Tiếng Anh

Tin

Toán B2

Toán

Tiếng Việt B2

2

Tiếng Anh

Tin

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Luyện viết

3

Tiếng Việt B2

 

Tiếng Anh

TNXH

HĐNG

4

Điền

 

 

Minh

 

                   Lớp 3B

 

Sáng

1

Tiếng  Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục

Tiếng Việt

3

Toán

Âm nhạc

Toán

Tiếng Việt

Thể dục

4

Đạo đức

Mĩ thuật

TNXH

TNXH

Toán

5

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

Chiều

1

Toán B2

Thủ công

Tiếng Anh

 

 

2

Tiếng Việt B2

Tiếng Việt B2

Toán B2

 

Luyện viết

3

Tiếng Anh

HĐNG

Tiếng Việt B2

Tin

Tiếng Anh

4

Điền

Hương

 

Tin

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

Hương

               

 

 

 

 

 

                   Lớp 4A

 

Sáng

1

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Toán

Khoa học

Toán

Địa lí

Toán

4

Đạo đức

Kĩ thuật

Khoa học

HĐNG

Lịch sử

 

 

 

 

Oanh

Sinh hoạt

 

Chiều

1

Mĩ thuật

Tiếng Việt B2

Thể dục

Âm nhạc

Tiếng Anh

2

Toán B2

Tiếng Anh

Toán B2

Thể dục

Tin

3

Tiếng Việt B2

Tiếng Anh

Tiếng Việt B2

Tiếng Anh

Tin

4

Oanh

Oanh

Oanh

 

 

 

 

                    Lớp 5A

 

Sáng

1

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

2

Tập đọc

LTVC

Tập đọc

LTVC

TLV

3

Khoa học

Kể chuyện

TLV

Lịch sử

Khoa học

4

Đạo đức

Chính tả

Kĩ thuật

Địa lí

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

Tin

Tiếng Anh

Tiếng Việt B2

Tiếng Anh

Toán B2

2

Tin

Tiếng Việt B2

Âm nhạc

Tiếng Anh

Tiếng Anh

3

Mĩ thuật

Toán B2

Thể dục

Thể dục

Luyện viết

 

 

Oanh

Oanh

 

Oanh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu