Thời khóa biểu năm học 2016 - 2017


  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

 

 

 

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017

                Lớp 1A

  Buổi         Tiết      Thứ 2                  Thứ 3                 Thứ 4               Thứ 5              Thứ 6

 

 

Sáng

1

Thể dục

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Âm nhạc

Toán

2

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Tiếng Việt

TNXH

 

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

 

Chiều

1

Đạo đức

Toán B2

 

 

Toán B2

2

Thủ công

Tiếng Việt B2

 

 

Tiếng Việt B2

3

Luyện viết

HĐNG

 

 

Tiếng Việt B2

   Lớp 1B                                                                                                                 

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

Sáng

 

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Toán B2

Âm nhạc

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Mĩ thuật

Thể dục

3

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt B2

Tiếng Việt

4

Đạo đức

Thủ công

Tiếng Việt

Tiếng Việt B2

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

Chiều

1

Toán B2

 

Toán

Tiếng Việt

 

2

Tiếng Việt B2

 

TNXH

Tiếng Việt

 

3

HĐNG

 

Luyện Viết

Toán

 

               Lớp 2A

 

 

 

Sáng

1

Toán

Tiếng việt B2

Toán B2

Toán

Toán

2

Thể dục

Toán B2

Tiếng Việt B2

Thể dục

TLV

3

Tập đọc

Tiếng Anh

Mĩ Thuật

Âm nhạc

Chính tả

4

Tập đọc

Tiếng Anh

Tiếng Việt B2

LTVC

TNXH

 

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

 

Chiều

1

Thủ công

Toán

Toán

 

 

2

Luyện viết

K/ chuyện

Tập đọc

 

 

3

Chính tả

Đạo đúc

Tập viết

 

 

                

                  Lớp 2B

 

Sáng

1

Tập đọc

Toán

Toán

Mĩ thuật

Toán

2

Tập đọc

Kể chuyện

Tập đọc

Toán

TLV

3

T Dục

Âm nhạc

Tiếng Anh

LTVC

TNXH

4

Toán

Thể dục

Tiếng Anh

Chính tả

Thủ công

5

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

Chiều

1

Chính tả

 

Toán B2

Toán B2

 

2

Đạo đức

 

Tiếng Việt B2

Tiếng Việt B2

 

3

Tập viết

 

Tiếng Việt B2

Luyện viết

 

                  

                  Lớp 3A

 

 

Sáng

1

Tập đọc

Toán

Âm nhạc

Toán

Toán

2

K/ chuyện

Chính tả

Tập đọc

LTVC

TL Văn

3

Toán

Mĩ thuật

Toán

Chính tả

TNXH

4

Đạo đức

TNXH

Tập viết

Thể dục

Thể dục

 

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

Chiều

1

Tiếng Anh

 

Toán B2

Luyện viết

Tiếng Việt B2

2

Tiếng Anh

 

Tiếng Anh

Thủ công

Tiếng Việt B2

3

Tiếng Việt B2

 

Tiếng Anh

HĐNG

Toán B2

                 

                  Lớp 3B

Sáng

1

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

2

K/ chuyện

Chính tả

Âm nhạc

LTVC

TL Văn

3

Toán

TNXH

Toán

Chính tả

Thể dục

4

Đạo đức

Mĩ thuật

Tập viết

Thủ công

TNXH

 

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

 

Chiều

1

Toán B2

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Luyện viết

2

Tiếng Việt B2

 

Toán B2

Tiếng Anh

Tiếng Việt B2

3

Tiếng Anh

 

Tiếng Việt B2

Thể dục

HĐNG

                   

 

                   Lớp 4A

 

 

 

Sáng

1

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

3

Toán

Khoa học

Toán

Kĩ thuật

Toán

4

Đạo đức

Địa lí

Khoa học

 Luyện viết

Lịch sử

 

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

 

 

Chiều

1

Mĩ thuật

Tiếng Việt B2

Thể dục

Âm nhạc

 

2

Toán B2

HĐNG

Toán B2

Thể dục

 

3

Tiếng Việt B2

Tiếng Anh

Tiếng Việt B2

Toán

 

4

 

Tiếng Anh

 

Tiếng Việt

 

 

                   Lớp 5A

 

 

 

Sáng

1

Tiếng Việt

Thể dục

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

 

2

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

3

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Anh

Toán

 

4

Đạo đức

Khoa học

Khoa học

Tiếng Anh

Lịch sử

 

 

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

Chiều

1

 

Tiếng Anh

Tiếng ViệtB2

Toán B2

Kĩ thuật

 

2

 

Tiếng Anh

Âm nhạc

Tiếng Việt B2

Địa lí

 

3

 

Toán B2

Thể dục

Tiếng Việt B2

Mĩ thuật

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu