Thời khóa biểu năm học 2012-2013


 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1 A
SÁNG Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
  CHÀO CỜ TIẾNG VIÊT TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
  TIẾNG VIỆT TIẾNG VIÊT THỦ CÔNG  TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
  TIẾNG VIỆT MĨ THUẬT TIẾNG VIỆT  TOÁN  TOÁN 
  TOÁN  ÂM NHẠC  TIẾNG VIỆT  TNXH LUYỆN VIẾT 
  ĐẠO ĐỨC    THỂ DỤC    SINH HOẠT
           
CHIỀU  TIẾNG ANH TIN HỌC NGHỈ LUYậ́N TV LUYậ́N TV
  TIẾNG ANH TIN HỌC   LUYỆN TOÁN  LUYỆN TOÁN 
  THỰC HÀNH TV THỰC HÀNH TV   ÂM NHẠC  THỰC HÀNH TV
  THỰC HÀNH TOÁN THỰC HÀNH TOÁN   THỂ DỤC  HĐTT
 
         
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1 B
SÁNG Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
  TIẾNG VIỆT TIẾNG VIÊT TIẾNG VIỆT  THỰC HÀNH TV TIẾNG VIỆT
  TIẾNG VIỆT TIẾNG VIÊT TIẾNG VIỆT  THỰC HÀNH TV TIẾNG VIỆT
  ĐẠO ĐỨC  ÂM NHẠC  TOÁN  THỰC HÀNH TOÁN TOÁN
  MĨ THUẬT TOÁN  THỂ DỤC    SINH HOẠT
  THỦ CÔNG         
           
CHIỀU  NGHỈ NGHỈ THỰC HÀNH TV TIẾNG VIỆT lUYỆN VIẾT
      THỰC HÀNH TOÁN TIẾNG VIỆT LUYỆN TOÁN
      ÂM NHẠC  TOÁN  HĐ TT
        TNXH TIẾNG ANH
 
        TIẾNG ANH
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 2 A  
SÁNG Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
  CHÀO CỜ MĨ THUẬT  TOÁN TOÁN TOÁN 
  ĐẠO ĐỨC ÂM NHẠC  TẬP ĐỌC  TNXH TẬP LÀM VĂN 
  TOÁN CHÍNH TẢ  LUYỆN TỪ VÀ CÂU KỂ CHUYỆN  THỦ CÔNG 
  TẬP ĐỌC TOÁN TẬP VIẾT  CHÍNH TẢ  SINH HOẠT 
  TẬP ĐỌC THỂ DỤC      LUYỆN VIẾT  THỂ DỤC   
CHIỀU THỰC HÀNH TV THỰC HÀNH TV LUYậ́N TIấ́NG VIậ́T NGHỈ THỰC HÀNH TV
  THỰC HÀNH TOÁN THỰC HÀNH TOÁN LUYỆN TOÁN    LUYậ́N  TIấ́NG VIậ́T
  TIẾNG ANH TIN HỌC HOẠT . Đ.T.T   LUYậ́N  TOÁN
  TIẾNG ANH TIN HỌC HÁT   THỂ DỤC   
 
         
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 2B
SÁNG Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
  MĨ THUẬT  ĐẠO ĐỨC TOÁN TOÁN TOÁN 
  THỦ CÔNG  TOÁN LUYỆN TỪ VÀ CÂU KỂ CHUYỆN  TẬP LÀM VĂN 
  TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC  TẬP VIẾT  CHÍNH TẢ  TNXH
  TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ  ÂM NHẠC  THỂ DỤC    THỂ DỤC   
  TOÁN       SINH HOẠT 
           
CHIỀU NGHỈ THỰC HÀNH TV NGHỈ THỰC HÀNH TV TIẾNG ANH
    THỰC HÀNH TOÁN   THỰC HÀNH TOÁN TIẾNG ANH
    ÂM NHẠC   LUYỆN VIẾT  lUYỆN VIẾT
        HĐ TT LUYỆN TOÁN
           
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3A
SÁNG Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
  CHÀO CỜ TOÁN  MĨ THUẬT  TOÁN TOÁN 
  TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ  ÂM NHẠC  THỦ CÔNG  CHÍNH TẢ 
  KỂ CHUYỆN TỰ NHIÊN XH TIẾNG ANH LUYỆN TỪ VÀ CÂU TẬP LÀM VĂN 
  TOÁN  THỂ DỤC  TIẾNG ANH TẬP VIẾT  TỰ NHIÊN XH
  ĐẠO ĐỨC       SINH HOẠT 
           
CHIỀU NGHỈ THỰC HÀNH TV TOÁN TIẾNG ANH TIN HỌC
    THỰC HÀNH TOÁN TẬP ĐỌC TIẾNG ANH TIN HỌC
    ễN TẬP T +TV THỂ DỤC  THỰC HÀNH TV THỰC HÀNH TV
    HOẠT . Đ.T.T LUYỆN VIẾT  lUYỆN TOÁN  THỰC HÀNH TOÁN
           
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3B
SÁNG Thứ hai Thứ ba THỨ TƯ  Thứ năm Thứ sáu
  CHÀO CỜ TOÁN  TIẾNG ANH TOÁN TOÁN 
  TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TIẾNG ANH TẬP VIẾT  TẬP LÀM VĂN 
  KỂ CHUYỆN CHÍNH TẢ  ÂM NHẠC  THỦ CÔNG  TỰ NHIÊN XH
  TOÁN  TỰ NHIÊN XH MĨ THUẬT  CHÍNH TẢ  SINH HOẠT 
  ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC       
CHIỀU THỰC HÀNH TV NGHỈ TOÁN THỰC HÀNH TV THỰC HÀNH TV
  THỰC HÀNH TOÁN   LUYỆN TỪ - CÂU THỰC HÀNH TOÁN lUYỆN TOÁN 
  ễN TẬP TOÁN   THỂ DỤC  TIẾNG ANH TIN HỌC
  ễN TẬP TV   LUYỆN VIẾT  TIẾNG ANH TIN HỌC
           
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4A
SÁNG Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
  CHÀO CỜ TẬP ĐỌC  TOÁN MĨ THUẬT  TOÁN
  ĐẠO ĐỨC TOÁN KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC  KỸ THUẬT 
  TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ  LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾNG ANH TẬP LÀM VĂN
  TOÁN TẬP LÀM VĂN ĐỊA LÍ TIẾNG ANH KHOA HỌC
  LỊCH SỬ       SINH HOẠT
           
CHIỀU TIN HỌC NGHỈ TIẾNG ANH TOÁN BỒI DƯỠNG TOÁN
  TIN HỌC   TIẾNG ANH LUYỆN TỪ VÀ CÂU HOẠT . Đ.T.T
  THỰC HÀNH T.V   THỰC HÀNH TOÁN LUYỆN VIẾT  THỂ DỤC
  THỰC HÀNH TOÁN   THỰC HÀNH T.V KHOA HỌC THỂ DỤC
           
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4B
SÁNG Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
  CHÀO CỜ TOÁN TẬP ĐỌC  TIẾNG ANH TOÁN
  ĐẠO ĐỨC KỂ CHUYỆN TOÁN TIẾNG ANH TẬP LÀM VĂN
  TẬP ĐỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU CHÍNH TẢ  ÂM NHẠC KHOA 
  TOÁN KỸ THUẬT  TẬP LÀM VĂN MĨ THUẬT  ĐỊA LÍ
  LỊCH SỬ       SINH HOẠT
           
CHIỀU THỰC HÀNH T.V BỒI DƯỠNG TOÁN THỰC HÀNH TOÁN TOÁN NGHỈ
  THỰC HÀNH TOÁN HOẠT . Đ.T.T THỰC HÀNH T.V LUYỆN TỪ VÀ CÂU  
  TIN HỌC THỂ DỤC TIẾNG ANH KHOA HỌC  
  TIN HỌC THỂ DỤC TIẾNG ANH LUYỆN VIẾT   
           
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5A
SÁNG Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
  CHÀO CỜ TOÁN TẬP ĐỌC  TOÁN MĨ THUẬT 
  ĐẠO ĐỨC KỸ THUẬT TOÁN LUYỆN TỪ VÀ CÂU ÂM NHẠC 
  TẬP ĐỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU TẬP LÀM VĂN CHÍNH TẢ  TOÁN
  TOÁN KỂ CHUYỆN ĐỊA LÍ KHOA TẬP LÀM VĂN
  KHOA SỬ   THỂ DỤC  SINH HOẠT
           
CHIỀU THỰC HÀNH TOÁN TIẾNG ANH TIN HỌC THỰC HÀNH T.V NGHỈ
  THỰC HÀNH T.V TIẾNG ANH TIN HỌC BỒI DƯỠNG TOÁN  
  THỂ DỤC  THỰC HÀNH T.V BỄ̀I DƯỠNG TOÁN LUYỆN VIẾT   
    THỰC HÀNH TOÁN BỄ̀I DƯỠNG TV HOẠT . Đ.T.T  
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5B
SÁNG Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sỏu
  CHÀO CỜ TOÁN TẬP ĐỌC  TOÁN TOÁN
  ĐẠO ĐỨC LUYỆN TỪ VÀ CÂU TOÁN LUYỆN TỪ VÀ CÂU TẬP LÀM VĂN
  TẬP ĐỌC KỂ CHUYỆN TẬP LÀM VĂN CHÍNH TẢ  ÂM NHẠC 
  TOÁN SỬ ĐỊA LÍ KHOA MĨ THUẬT 
  KHOA KỸ THUẬT   THỂ DỤC  SINH HOẠT
           
CHIỀU THỰC HÀNH TOÁN THỰC HÀNH T.V BỄ̀I DƯỠNG TOÁN THỰC HÀNH T.V NGHỈ
  THỰC HÀNH T.V THỰC HÀNH TOÁN BỄ̀I DƯỠNG TV BỒI DƯỠNG TOÁN  
  THỂ DỤC  TIẾNG ANH TIN HỌC LUYỆN VIẾT   
    TIẾNG ANH TIN HỌC HOẠT . Đ.T.T