Asset Publisher

Trường TH An Sinh B phân công trực tết 2016

Trường TH An Sinh B phân công trực tết 2016


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 
 
   
 
 
 
   
 
 
          An Sinh, ngày 02  tháng 02 năm 2016  
BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016         
               
STT THỨ NGÀY PHÂN CÔNG TRỰC      
DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH      
1 Năm  04/02/2016 26/12/2015 Chu Văn Sơn      
2 Sáu 05/02/2016 27/12/2015 Nguyễn Văn Bình      
3 Bảy 06/02/2016 28/12/2015 Chu Văn Sơn      
4 C.Nhật 07/02/2016 29/12/2015 Nguyễn Văn Bình      
5 Hai 08/02/2016 01/01/2016 Nguyễn Văn Bình      
6 Ba 09/02/2016 02/01/2016 Chu Văn Sơn      
7 10/02/2016 03/01/2016 Nguyễn Văn Bình      
8 Năm  11/02/2016 04/01/2016 Chu Văn Sơn      
9 Sáu 12/02/2016 05/01/2016 Nguyễn Văn Bình      
10 Bảy 13/02/2016 06/01/2016 Chu Văn Sơn