Asset Publisher

Tổng hợp khảo sát đầu năm

 

PHÒNG GD &ĐT ĐÔNG TRIỀU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
TRƯỜNG TH : AN SINH B NĂM HỌC : 2013-2014    
                       Dành cho khối lớp   M .2
1,M«n TiÕng ViÖt              
tt khèi ts ts ts                 sè l­îng ®iÓm tû lÖ %
líp líp häc sinh dù kt 9,10 7,8 5,6 <5 <tb
2 2 2 31 31 2 10 13 6 19.4
3 3 2 23 23 3 8 9 3 12.5
4 4 2 37 37 5 12 13 7 18.4
5 5 2 41 41 5 18 14 4 9.8
Céng 8 132 132 15 48 49 20 15.2
2,M«n To¸n                
tt khèi ts ts ts                 sè l­îng ®iÓm tû lÖ %
líp líp häc sinh dù kt 9,10 7,8 5,6 <5 <tb
1 1 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2 2 2 31 31 6 15 7 3 9.7
3 3 2 23 23 9 9 3 2 8.7
4 4 2 37 37 7 15 10 5 13.5
5 5 2 41 41 5 12 14 10 24.4
Céng 8 132 132 27 51 34 20 15.2
3,M«n Khoa häc              
tt khèi ts ts ts                 sè l­îng ®iÓm tû lÖ %
líp líp häc sinh dù kt 9,10 7,8 5,6 <5 <tb
1 4 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2 5 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
Céng 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4,M«n Sö vµ ®Þa              
tt khèi ts ts ts                 sè l­îng ®iÓm tû lÖ %
líp líp häc sinh dù kt 9,10 7,8 5,6 <5 <tb
1 4 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2 5 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
Céng 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
                   
          Ngày    12     tháng    9   năm 2013
  Người lập biểu     Hiệu trưởng  
                   
                   
                   
  Đặng Kim Huyền     Nguyễn Văn Anh