Asset Publisher

Thủ tục hành chính trường tiểu học An Sinh B

Thủ tục hành chính trường tiểu học An Sinh B


QUY TRÌNH/ THỦ TỤC

CHUYỂN TRƯỜNG TRONG TỈNH

ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC

 

 

 

                   

MÃ SỐ                                   : QT-GDTH01

                   LẦN BAN HÀNH                : 01

                   NGÀY                                    : 20/8/2018

                   SỐ TRANG                           : 06

 

 

 

 

 

 

Trách nhiệm

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Chức vụ

Nhân viên

Hiệu trưởng

Trưởng phòng

 

 

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

Họ và tên

Phạm Hoàng Hiệp

Nguyễn Văn Bình

Lê Thu Trà

                                               

 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung

Trang / Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban hành / Lần sửa đổi

Ngày ban hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEO DÕI PHÂN PHỐI

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Trường Tiểu học .An Sinh B

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

            1. MỤC ĐÍCH

            2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1 Điều kiện thực hiện TTHC

5.2 Thành phần hồ sơ

5.3 Số lượng hồ sơ

5.4 Thời gian xử lý

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả

5.6 Lệ phí

5.7 Quy trình xử lý công việc

6. HỒ SƠ LƯU

7. BIỂU MẪU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MỤC ĐÍCH

            Quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ chuyển trường đối với học sinh tiểu học.

2. PHẠM VI

            Quy định này áp dụng cho Phòng GDĐT, các trường tiểu học và các tổ chức, cá nhân làm thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA

- TTHC:          Thủ tục hành chính

- UBND:         Ủy ban nhân dân

- TTHCC:       Trung tâm hành chính công

- GDĐT:       Giáo dục và Đào tạo

5. NỘI DUNG

5.1 Điều kiện thực hiện TTHC

Học sinh trong độ tuổi tiểu học có nhu cầu học chuyển trường, được chuyển đến trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc trường tiểu học ngoài nơi cư trú nếu trường tiếp nhận đồng ý.

5.2 Thành phần hồ sơ

STT

Tên

Bản chính

Bản sao

1

  Đơn xin học chuyển trường của cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh.

x

 

2

  Học bạ.

x

 

3

Bản sao giấy khai sinh.

 

x

4

Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học chuyển trường trong năm học).

 

x

5

Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp

x

 

5.3 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.4 Thời gian xử lý: 1/2 ngày (4 tiếng) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Tại các trường Tiểu học trên địa bàn thị xã.

5.6 Lệ phí: Không

5.7 Quy trình xử lý công việc:

 

 

TT

Trình t

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/kết quả

B1

Nộp hồ sơ đăng ký

Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ tại trường tiểu học

Giờ hành chính

Theo mục 5.2

B2

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (kê khai đầy đủ và đúng theo quy định): Tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định.

- Thẩm định hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì viết giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh và trình Hiệu trưởng ký.

+ Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho công dân để xem xét lại.

Nhân viên hành chính

3 giờ

Phiếu biên nhận hồ sơ

B3

Hiệu trưởng kiểm tra hồ sơ, dự thảo giấy giới thiệu.

- Nếu đồng ý, ký chuyển văn thư phòng đóng dấu.

- Nếu không đồng ý chuyển chỉnh sửa, bổ sung.

Hiệu trưởng

½ giờ

Giấy giới thiệu

B4

Văn thư trường đóng dấu, vào sổ theo dõi, chuyển kết quả cho Nhân viên hành chính.

Văn thư trường Tiểu học …..

½ giờ

 

B5

Trả kết quả cho tổ chức, công dân

Nhân viên hành chính

Giờ hành chính

Giấy giới thiệu

6. HỒ SƠ LƯU

TT

Tài liệu trong hồ sơ

  1.  

Hồ sơ theo mục 5.2

  1.  

Hồ sơ liên quan (Quyết định, văn bản trả lời)

              Hồ sơ được lưu tại trường tiểu học.

             Thời gian lưu: Vĩnh viễn.

7. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

  1.  

 

Không áp dụng