Asset Publisher

Phân công nhiệm vụ cho CB-GV-NV năm học 2015-2016

Phân công nhiệm vụ cho CB-GV-NV năm học 2015-2016


 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH AN SINH B

_________________________

 

Số:  10 /QĐ--TTr

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________________________________-____

 

        Đông Triều, ngày 01 tháng 9  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên 

Năm học 2015- 2016

 

 
   

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

 

QUYẾT ĐỊNH:

       Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       Căn cứ tình hình biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh năm học 2015-2016.

        Xét đề nghị của Phó hiệu trưởng.

                                                  QUYẾT ĐỊNH

                Điều 1. Phân công nhiệm vụ chuyên môn cho giáo viên và nhân viên trong năm học 2015-2016.

                     ( Có danh sách phân công kèm theo).

                Điều 2. Chức năng nhiệm vụ của giáo viên và nhân viên thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học.

                Điều 3. Các.  Ông ( bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Lưu VT;

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình

 

 

 

 

 

Phân công giảng dạy năm học 2015-2016

 

PHÒNG GD &ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

NĂM HỌC:  2015 – 2016

  STT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ CM

CM đào tạo

Phân công chuyên môn  

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết/tuần

Ghi chú

TC

ĐH

  1

Nguyễn Văn Bình

15/03/1959

 

 

x

Tiểu học

Hiệu trưởng

 

2 tiết

Dạy thay

2

Chu Văn Sơn

26/01/1975

 

 

x

Tiểu học

Phó HT

 

4 tiết

Dạy thay

3

Trương Thị Hà

2002/1980

x

 

 

Tiểu học

Chủ nhiệm 

 lớp 1 

 

23 tiết

 

4

Ngô Thị Như Hoa

6/11/1967

 

 

 x

Tiểu học

Chủ nhiệm

 lớp 1

 Tổ trưởng tổ 1

20 tiết

 

5

Đặng Thị Chiên

19/5/1970

 

 

Tiểu học

Chủ nhiệm

  lớp 2

 CTCĐ

20 Tiết

 

6

Nguyễn Thị Lan

02/10/1989

 

 

x

Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 2

 

23tiết

 

7

Nguyễn Thị Minh

19/4/1975

 

 

x

Tiểu học

Chủ nhiệm

 lớp 3

Tổ trưởng tổ 2-3

20 tiết

 

8

Trần Thị Hương

13/6/1983

 

 

Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 3

 

23 tiết

 

9

Hoàng Tiến Anh

01/01/1974

 

 

Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 4

Tổ trưởng tổ 4-5 

20 tiết

 

10

Vũ Thị Lý

 23/12/1964

 

 x

 

Tiểu học 

 Chủ nhiệm lớp 5

 

23 tiết

 

11

Lê Thị Tâm

04/12/1979

x

 

 

Hát nhạc

TD

Dạy hát Nhạc, TD từ lớp 1-5

 

 19 tiết

Con nhỏ

12

Đặng Thị Kim Huyền

18/6/1987

x

 

 

HC

HC

Thư viện

 

 

13

Phạm Thị Hương Linh

28/12/1981

 

x

 

Mĩ thuật

Dạy Mỹ thuật từ lớp 1-5.

     TPTĐ

11 tiết

Tổng PTĐ

14 

 Phan Thúy Điền

22/11/1960

 

x

 

Tiểu học

Dạy thay

 

23 tiết

 

15

Phạm Thị Khuyến

22/10/1961

 

x

 

Tiểu học

Dạy thay

 

 23 Tiết

 

16

 Phạm Thị Oanh

 19/9/1965

x

 

 

Tiểu học

Dạy thay

 

 23 tiết

 

17

Nguyễn Thị Thảo

27/10/1987

 

x

 

Tiểu học

Dạy thay

 

 

Nghi thai sản

18

Nguyễn Thị Phương

8/02/1992

 

x

 

 

Tiếng Anh

 

22 tiết

 

19

Nguyễn Hải Ninh

06/10/1985

 

 

x

KT

 

 

 

 

                                                        An Sinh, ngày 31 tháng 8 năm 2015

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                               ( Đã ký)

                                                                        Nguyễn Văn Bình