Asset Publisher

lLich công tác tháng 12

lLich công tác tháng 12


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH AN SINH B

 

 
 
 

Số:  82 /TB/TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                               An Sinh, ngày 03  tháng 12  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 12 năm 2016

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

   *Nhiệm vụ cụ thể:

     -  Kiểm tra cuối học kì I năm học 2016-2017;.

     -  Tổ chức Thi IOE vòng thi cấp trường;

    -  Tổ chức hoạt động kỉ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12

     

    Ngày

               Nội dung công việc

Người thực hiện

1/12

Tuyền truyền phòng chống HIV/AIDS

CB y tế, TPT Đội

2/12

Họp hội đồng sư phạm ;

CB, GV, NV

3/12

Tổ chức  thi IOE vòng thi cấp trường;

Chuyên môn

4-28/12

Tập trung giảng dạy, kết hợp ôn luyện cho học sinh chuẩn bị kiểm tra học kì I;

Giáo viên

17/12

Dự chuyên đề cụm Môn Tiếng Anh

CM-GV

14-16

Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên;

Ban kiểm tra

19-24

Tổ chức thi Toán trên mạng lớp 1-4 vòng thi cấp trường;

Chuyên môn

22/12

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa kỉ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội Quốc phòng toàn dân;

TPTĐ, GV, HS

21/11

 Tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2016

Phó hiệu trưởng

24-28

Tổ chức thi Toán trên mạng vòng thi cấp trường lớp 5

Chuyên môn

28/30

Kiểm tra học kì I

CM, GV

Nơi nhận:

            - PGD&ĐT ( b/c)                                                                               HIỆU TRƯỞNG

            -Trang TTĐT trường

             - Các bộ phận t( t/h)                                                                                 (Đã ký)

          - Lưu VT 

 

                                                                                                                     Nguyễn Văn Bình