Asset Publisher

Lịch trực Tết 2017

Lịch trực Tết 2017


 Thông báo phân công lịch trực Tết Âm lịch năm 2017

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

Số: 04 /TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Sinh, ngày 19 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Phân công cán bộ, giáo viên trực Tết  Âm lịch năm 2017

          Để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, trường Tiểu học An Sinh B phân công các đồng chí cán bộ, giáo viên thường trực giải quyết công việc dịp Tết Âm lịch năm 2017, cụ thể như sau:

TT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

25/01/2017    ( 28 tết )

Chu Văn Sơn

Phó Hiệu trưởng

0985887627

2

26/01/2017

( 29 tết)

Đặng Thị Chiên

      Chủ tịch Công đoàn

01698091801

3

27/01/2017

 ( 30 tết)

Nguyễn Văn Bình

Hiệu trưởng

0985166716

4

28/01/2017

( Mồng 1 tết )

Nguyễn Văn Bình

Hiệu trưởng

0985166716

5

29/01/2017

( Mồng 2 tết )

Chu Văn Sơn

Phó Hiệu trưởng

0985887627

6

30/01/2017

( Mồng 3 tết )

Đặng Thị Chiên

Chủ tịch Công đoàn

01698091801

 

7

31/01/2017

( Mồng 4 tết )

Nguyễn Văn Bình

Hiệu trưởng

0985166716

8

01/02/2017

( Mồng 5 tết )

Chu Văn Sơn

Phó Hiệu trưởng

0985887627

9

02/02/2017

( Mồng 6 tết )

Đặng Thị Chiên

Chủ tịch Công đoàn

01698091801

 

7

03/02/2017

( Mồng 7 tết )

Chu Văn Sơn

Phó Hiệu trưởng

0985887627

8

04/02/2017

Nguyễn Văn Bình

Hiệu trưởng

0985166716

  Trong các ngày nghỉ Tết Âm lịch có công việc cần giải quyết, đề nghị các đồng chí giáo viên, nhân viên liên hệ với các đồng chí theo lịch công tác trên.

        Trường Tiểu học An Sinh B xin thông báo tới các đồng chí giáo viên, nhân viên được biết để thuận tiện liên hệ giải quyết công việc./.

Nơi nhận:

-  PGD thị xã (b/c);

- Cán bộ, GV, NV ( t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Bình