Asset Publisher

Lịch công tác tháng 4/2017

Lịch công tác tháng 4/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số: 37 /CTr- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày  05 tháng 4 năm 2017

        

                                        CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2017

 

 
 
 

* Trọng tâm:

 

- Tổ chức  các hoạt động chuyên môn, VHVN-TDTT chào mừng 63 năm chiến thắng Điện biên Phủ, 42 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động 01/5

- Tham gia Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc Tiểu học lầ thứ 2 cấp thị xã;

- Tiếp tục công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học;

,

 

* Lịch cụ thể :    

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

03/4

 Tổ chức ký cam kết giữa Đại diện lớp- GVCN với Hiệu trưởng về thực hiện chủ đề năm 2017

Hiệu trưởng, GVCN

04/4

 Tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán và Tiếng Việt cho học sinh lớp 4-5;

Bộ phận CM

05/4

 Họp Hội đồng sư phạm.

 BGH, CBGV

6-16/4

Hướng dẫn học sinh chuẩn bị sách, tài liệu cho năm học 2017-2018. Các lớp chỉnh trang, bổ sung tủ sách lớp học, giới thiệu tủ sách của lớp.

Phụ trách thư viện, các giáo viên.

7-15/4

Kiểm tra toàn diện giáo viên Tổ 2-3 và Tổ 1, kiểm tra việc thực hiện nội quy trường lớp của học sinh.

Ban kiểm tra

17/4

Tham gia thi trưng bày tủ sách lớp học.

GVCN-HS

18/4

Đoàn kiểm tra PGD kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

Đoàn kiểm tra PGD

19-22/4

Tham dự phần thi lý thuyết và thực hành Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp thị xã.

GV đăng ký dự thi

23-25/4

Chuẩn bị tham gia thi " Thuyết minh viên giỏi " về nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Hồng Thái Tây.

 Phụ trách thư viện GV dự thi

23-24/3

Tham dự Olympic Tiếng Anh dành cho giáo viên và học sinh tiểu học cấp thị xã năm học 2016-2017

Chuyên môn, hs

19-24/4

Các lớp tổ chức các hoạt động ngoại khóa hưởng ứng " Ngày sách VN lần thứ 3 ".

 GV- HS các lớp

27-28/4

 

Hoàn thiện, nộp Video thi giới thiệu " sách hay mỗ ngày "

Phụ trách thư viện

                                                                                                                                                      

 Nơi nhận:                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- CBGVNV;                                   

 - Lưu: VT.                                                                                                                                              (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                             Nguyễn Văn Bình