Asset Publisher

lịch công tác tháng 11

lịch công tác tháng 11


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

Số: 04/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 04 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2013

* Nhiệm vụ trọng tâm:

- Hưởng ứng thực hiện tháng an toàn giao thông.

- Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

- Tổ chức thao giảng chào mừng ngày 20/11

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

02/11

Họp hội đồng nhà trường

Hiệu trưởng

04/11

+ Tổ chức Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường

+ Tổ chức phát động cuộc thi “Cánh thiếp tri ân”

BGH

BGH, TPT

Chi bộ

06/11

Đón đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học, việc chấn chỉnh dạy thêm, học thêm, các khoản thu chi đầu năm.

BGH, TTCM, Kế toán

11/11

Tổ chức phát động cuộc thi “Nét bút tri ân” chủ đề “Cô giáo của tôi”

Công đoàn, TPT, GVCN

04 – 12/11

Tổ chức Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

TTCM

15/11

- Tổ chức thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 chủ đề “

+ Thi trang trí lớp học

Toàn trường

18/11

Tham dự Lễ tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm học 2013 - 2014

PGD&ĐT

20/11

Tổ chức mít tinh kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

BGH, Công đoàn

21 - 22/11

Kiểm tra việc chấm chữa bài (Khối 1,2,3); Đánh giá học sinh lớp 1 (Khối 1)

BGH, TT tổ 1

25 – 30/11

Kiểm tra hồ sơ 07 giáo viên đăng ký thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.

BGH, TTCM

 

Nơi nhận:

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);

- Lưu: VP.

TM.BGH

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Anh