Asset Publisher

Lich công tác tháng 1/2015

Lich công tác tháng 1/2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2015

Trọng tâm:

-. Tổ chức chương trình học kì 2

-. Dự thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học lần thứ nhất.

- Tổ chức thi giải điền kinh cấp trường.

- Dự thi Viết chữ đẹp và trình bày bài đẹp cấp huyện.

 Lịch cụ thể:  

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chủ trì

 

 

1 đến 4/12

- Nghỉ tết dương lịch

Toàn bộ CB-GV-HS

 

 

5 đến 20/01/2015

- Học chương trình học kì 2 ( ngày 05/01)

- Nộp hồ sơ dự thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi  về PGD.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác nước sạch và vệ sinh môi trường.

- Họp hội đồng giáo dục triển khai công tác tháng 01/2015. ( ngày 07/01/2015)

- Triển khai về ATGT và NĐ 36/CP

- Tổ chức sơ kết học kì I.

- Dự thi IOE và Olympic cấp huyện

- Dự thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện..

- Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên

- Đối chiếu, bổ xung phần mềm Pmis

BGH-GV-HS

        GV dự thi

 

      BGH-GV-HS

BGH-GV

 

BGH-ĐTN-ĐTN

BGH-GV-HS

HS dự thi

GV dự thi

BGH

 

 

21 đến

30/01

- Tổ chức giải điền kinh cấp trường.

- Kế hoạch chuẩn bị đại hội chi bộ nhiệm kì 2015-2017.

- Dự thi Viết chữ đẹp và trình bày bài đẹp cấp huyện.

BGH-GVCN

Bí thư-DV

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);

- Lưu: VP.

TM.BGH

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Văn  Bình