Asset Publisher

Lịch công tác tháng 03/2017

Lịch công tác tháng 03/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số: 16 /CTr- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày  03 tháng 3 năm 2017

        

                                        CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2017

 

 
 

 

* Trọng tâm:

 

1. Tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trưởng, năm học 2016-2017;

2. Tham gia cuộc thi Violympic Toán trên mạng, thi viết chữ đẹp cấp thị xã;

3. Tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

,

 

* Lịch cụ thể :    

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

03/3

 Tham dự thi Violympic Toán trên mạng cấp thị xã

- HS trong đội tuyển

04/3

 Tập huấn ra đề kiểm tra định kỳ cho CBGV tại trường

 Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 3/2017;

CBGV toàn trường

06-10/3

 Hoàn thiện hồ sơ SKKN, GPST nộp về Phòng GD&ĐT 

 HĐ chấm SKKN

10/3

Tham gia Hội thi tiếng hát CBGV ngành GD vòng khu vực

CBGV

10/3

Tham gia Hội thi tiếng hát CBGV ngành GD vòng khu vực

CBGV

11/3

Tiếp tục tập huấn, thực hành ra đề kiểm tra định kỳ cho CBGV tại trường

CM, hs đủ điều kiện

06-15/3

Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017-2018

Ban giám hiệu

13-17/3

 - Kiểm tra toàn diện giáo viên bộ môn

- Kiểm tra việc thực hiện nền nếp, kỉ luật, kỉ cương hành chính của một số cán bộ, giáo viên

Ban kiểm tra nội bộ

17-18/3

Tham dự thi Viết chữ đẹp cấp thị xã

 HS, GV dự thi

23-24/3

Tham dự Olympic Tiếng Anh dành cho giáo viên và học sinh tiểu học cấp thị xã năm học 2016-2017

Chuyên môn, hs

25-26/3

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa kỉ niệm 26/3

 TPT đội, CM

27-31/3

- Tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường

 

Ban bình bầu

                                                                                                                                                      

 Nơi nhận:                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- CBGVNV;                                   

 - Lưu: VT.                                                                                                                                              (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                             Nguyễn Văn Bình