Asset Publisher

Lịch công tác tháng 02/2015

Lịch công tác tháng 02/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH AN SINH B

 

Số:…TB/TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

An Sinh, ngày 02  tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 02 năm 2015

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

1. Công tác phổ cập và phát triển giáo dục:

- Duy trì sĩ số lớp.

- Điều tra phổ cập.

- Tập trung chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh yếu.

2. Chuyên môn:

- Thực hiện chương trình học kỳ II.

- Tổ chức cho học sinh tham gia giải bóng đá TN-NĐ cúp Hà Lan lần thứ III.

 

*Nhiệm vụ cụ thể:

    Ngày

               Nội dung công việc

Lực lượng tham gia

02

Dự thi Tiếng hát ngành cụm

GBH-CĐ

 

04

Họp  Hội đồng

BGH- GV

07

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

 Đảng viên

10-14

Tham gia giải bóng đá Thiếu niên- Nhi đồng vòng cụm

BGH-ĐTN

14

Chia tay đ/c Minh- PHT nghỉ hưu

BGH-CĐ

14-01/3

Nghỉ tết Nguyên đán  Ất Mùi 2015

Toàn thể CB-GV-HS

 

 

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                  (Đã ký)

      Nguyễn Văn Bình