Asset Publisher

Lịch công tác tháng 01/2016

Lịch công tác tháng 01/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG TH AN SINH B

       Số:01/TB/TrT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

An Sinh, ngày 07  tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 01 năm 2016

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

   *Nhiệm vụ cụ thể:

     - Sơ kết học kỳ I- Thực hiện chương trình học kỳ 2.

     - Dự thi IOE cấp thị xã.

    - Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã nội dung đề tài SKKN.

    - Tham gia Hội khphù đổng cấp thị xã.

    - Tham gia thi " Nữ giáo viên với văn hóa Công sở " vòng khu vực.

 

    Ngày

               Nội dung công việc

Người thực hiện

04/01

Triển khai chương trình học kỳ 2.

Tham gia giải điền kinh cấp thị xã.

Chuyên môn

HS đội tuyển điền kinh

 

5/01

Giao ban trực tuyến công tác tháng

 Họp hội đồng.

BGH, CTCĐ, TT,TPT

Toàn thể hội đồng

6/01

Sơ kết học kỳ I

GV- HS

7/01

Họp cha mẹ học sinh toàn trường.

Tham gia dự tập huấn CMGV Tiếng Anh

HT

PHT, GV Tiếng Anh.

8/01

Dự họp triển khai kế hoạch năm 2016

HT

9/01

Dự tổng kết đảng bộ xã

Các đ/c ĐV

11/01

Dự Hội khoe phù đổng cấp Thị xã

HT

16/01

Tham dự thi " Nữ GV với văn hóa công sở" vòng cụm

Dự thi IOE cấp thị xã tại THCS Bình Khê

Đ/c Chiên

HS

18-20/01

Chấm SKKN giáo viên dự thi GV dạy giỏi cấp thị xã.

Hội dồng chấm

21-22/01

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi GVDG cấp thị xã

CM

24-27/01

Chuyên đề cấp tổ: Tổ 2-3 Môn TNXH

CM

Nơi nhận

            - CB,GV,NV (t/h)                                            HIỆU TRƯỞNG

            -Trang TTĐT trường                                                                                                                                                                                                                                                               (Đã ký)

          - Lưu VT 

                                                                                      Nguyễn Văn Bình