Asset Publisher

Lịch công tác tháng 12

Lịch công tác tháng 12


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG TH AN SINH B

        Số:12/TB/TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
     
 

An Sinh, ngày 04  tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 12 năm 2015

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

   *Nhiệm vụ cụ thể:

     - Tổ chức các hoạt động  chào mừng ngày thành lâp QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12/2015.

     - Tổ chức Thi cấp trường Tiếng Anh và giải Toán trên mạng  Internet.

     - Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 1.

     - Sơ kết học kỳ I.

 

    Ngày

               Nội dung công việc

Người thực hiện

02/3-12

Đón đoàn kiểm tra của PGD

BGH, CBGV, NV

 

4-12

Dự Hội nghị chuyên đề dạy học theo mô hình trường học mới VN và dạy học theo tài liệu TV1-CNGD

BGH, Tổ trưởng

5 – 12

Tổ chức thi Tiếng Anh trên mạng Intrnet.

BTC-HĐCT

7-12/12

Thành lập hội đồng ra đề kiểm tra học kỳ I. Duyệt đề kiểm tra cuối kỳ I.

HT

16-17/12

Tham dự Hội thi " Nữ giáo viên với văn hóa công sở  ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều"

CTCĐ

22/12

Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân.

 BGH-GV-HS

23/24-12

Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I.

Hội đồng coi, chấm kiểm tra.

25/12

Tổ chức thi giải Toán trên mạng Intrnet.

BTC-HĐCT

28/12

Đánh giá công chức, viên chức năm 2015.

Hiệu trưởng

31/12

Kiểm tra thu- chi ngân sách năm 2015

Hiệu trưởng

Nơi nhận:

            - CB,GV,NV ( t/h)                                                                        HIỆU TRƯỞNG

            -Trang TTĐT trường                                                                             (Đã ký)

          - Lưu VT 

                                                                                                                    Nguyễn Văn Bình