Asset Publisher

Lich công tác tháng 11

Lich công tác tháng 11

Thông báo lịch công tác tháng 11

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 01 tháng 11 năm 2014

 THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014

Trọng tâm:

-. Tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

-. Tổ chức hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 201/11.

- Chuyên đề cấp tổ về PP bàn tay nặn bột Môn TNXH lớp 1.

- Thăm lớp dự giờ..

 Lịch cụ thể:  

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chủ trì

 

 

1 đến 4/11

- Họp hội đồng giáo dục triển khai công tác tháng 11.

Ban giám hiệu- CĐ-GV

 

 

4 đến 15/11

- Tổ chức chuyên đề cấp tổ về Môn TNXH lớp 1 theo phương pháp Bàn tay năẹn bột.

- Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11 ( mỗi tổ 01 tiết).

- Hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 201/11( mỗi lớp 02 tiết mục).

- Họp thường trực Hội cha mẹ học sinh phối kết hợp tổ chức gặp mặt các thầy, cô giáo ngày nhà giáo VN 20/11.

- Kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.

- Tổng kết đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11.

- Chọn các đội tuyển vòng 2 ( Văn –Toán tuổi thơ; Tiếng Anh…)

 

Chuyên môn- GV

Chuyên môn-GV

 

BGH-GV-HS

 

BGH-CĐ

 

CB-GV-NV

 

BGH- Tổ trưởng tổ 4-5.

 

 

16 đến

30/11

- Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên..

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày

thành lập QĐNDVN và ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12.

 

BGH-GVCN

CĐ- CB-GV-NV

CB-GV-NV

 

 

Nơi nhận:

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);

- Lưu: VP.

TM.BGH

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Văn  Bình