Asset Publisher

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH AN SINH B

  CỘNG  HOÀ  Xà HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Số: 50 /KH –THASB

              Ạn Sinh, ngày  05 tháng  6  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019

 

                     Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học;

                   Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND thị xã Đông Triều về việc phân vùng tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019;

                   Căn cứ hướng dẫn số 455/PGD&ĐT - CMTH về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2018- 2019 ngày 15/5/2018;

                   Căn cứ kết quả điều tra số học sinh sinh năm 2012 và kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019 của nhà trường, Trường tiểu học An Sinh B xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018- 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
          1. Mục đích

           - Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp Tiểu học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học.

          - Huy động tối đa trẻ 6 tuổi (trẻ sinh năm 2012) và các trẻ đặc biệt khác (theo độ tuổi quy định tại văn bản này) trên địa bàn vào học lớp 1, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.

 - Thực hiện tuyển sinh nghiêm túc theo quy định, đảm bảo chính xác, khách quan, thuận lợi cho nhân dân khi đăng ký tuyển sinh tại trường.

      2. Yêu cầu

 - Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn được tuyển sinh, đảm bảo tỷ lệ học sinh/lớp theo quy định.

- Tiếp tục tăng cường bổ sung cơ sở vật chất các trường; đảm bảo số học sinh được học 02 buổi/ngày góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
         - Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU:

1. Hình thức: Xét tuyển

2. Thời gian tuyển sinh

          - Ngày tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh: Ngày 10,11/7/2018;

- Ngày xét tuyển: 15/7/2018;

- Công bố kết quả xét tuyển: Ngày 20/7/2018.

          3. Đối tượng tuyển sinh

 - Trẻ sinh năm 2012 và trẻ khuyết tật có đủ sức khỏe đến trường học tập trong độ tuổi từ 6 tuổi đến 14 tuổi có hộ khẩu thường trú, tạm trú thuộc địa bàn các thôn: Thôn Trại Lốc 1,2, Nghĩa Hưng, Triều Phú, Đồng Dung, Bãi Dài, Ba xã xã An Sinh.

         4. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Số lớp: 02

- Tổng số học sinh: 65 học sinh.

          5. Quy định về hồ sơ của học sinh lớp 1

a. Bản sao giấy khai sinh (không ép plastic).

b. Đơn xin học (Theo mẫu của nhà trường).

c. Sổ hộ khẩu phô tô (kèm theo bản chính để đối chiếu).

d. Bản sao giấy chứng nhận trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ khuyết tật(nếu có).

          6. Ngày tập trung đón học sinh và nhận lớp.

-  Dự kiến ngày 01/8/2018. Thời gian cụ thể nhà trường sẽ có thông báo sau.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Phân công trách nhiệm

1. Nguyễn Văn Bình - Hiệu trưởng Trưởng ban: Phụ trách chung, Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, ra QĐ thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh.

2. Chu Văn Sơn – Phó hiệu trưởng- Phó ban: Phụ trách Hồ sơ tuyển sinh. Phụ trách CSVC.

3. Nguyễn Thị Lan TTCM khối 1, Ủy viên: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của trẻ ở  thôn Trại Lốc 1,2, Nghĩa Hưng. Tổng hợp báo cáo

4. Trần Thị Hương – Giáo viên- Ủy viên Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của trẻ ở 04 thôn.

5. Phạm Hoàng Điệp - Nhân viên văn phòng - Thư kí: Tổng hợp báo cáo chung

 2. Chế độ báo cáo

  Nộp báo cáo kết quả tuyển sinh  theo mẫu đính kèm về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email: cmtieuhoc@dongtrieu.edu.vn

- Đợt 1: Ngày 31/7/2018

- Đợt 2 trước ngày 25/8/2018:

         Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 của trường tiểu học  An Sinh B. Nhà trường yêu cầu các ông (bà) được phân công nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, các đồng chí báo cáo ngay về nhà trường để có sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

1.     Đ/c Nguyễn văn Bình – Hiệu trưởng: 09851667169
2.     Đ/c Chu Văn Sơn – Phó hiệu trưởng: 0985887627

 

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Bình