Asset Publisher

Danh sách phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018

Danh sách phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018


DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2017- 2018

( Kèm theo Quyết định số:105 /QĐ-THASB ngày 01/9/2017)

 

S

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY
SINH

TRÌNH ĐỘ CM

NHIỆM VỤ
 

CHI CHÚ

1

Nguyễn Văn Bình

15/03/1959

Đại học

Hiệu trưởng

Dạy thay đột xuất

2

Chu Văn Sơn

18/06/1978

Đại học

PHT; Phụ trách điểm trường Trại Lốc

Dạy thay đột xuất

3

Nguyễn Thị Lan

22/10/1989

Đại học

CN, dạy lớp 1A

 

4

Ngô Thị Như Hoa

06/10/1967

Cao đẳng

CN, dạy lớp 1B

 

5

Trương Thị Hà

22/02/1981

Đại học

CN, dạy lớp 2A

 

6

Đặng Thị Chiên

19/05/1970

Cao đẳng

CN, dạy lớp  2B

 

7

Nguyễn Thị Thảo

27/10/1987

Cao đẳng

CN, dạy lớp 3A

 

8

Nguyễn Thị Minh

19/04/1975

Đại học

CN, dạy lớp 3B

 

9

Hoàng Tiến Anh

01/01/1974

Đại học

CN, dạy lớp 4A

 

10

Vũ Thị Lý

27/12/1964

Cao đẳng

CN, dạy lớp 5A

 

11

Nguyễn Thị Phương

08/02/1992

Cao đẳng

Tanh lớp 1,2,3,4,5

 

12

Phạm Thị Hương Linh

28/12/1981

Cao đẳng

TPT đội- Mĩ thuật

 

13

Lê Thị Tâm

04/02/1979

Trung cấp

TD lớp 1,2,3,4,5- Âm nhạc

 

14

Doãn Ngọc Thùy

15/04/1986

Cao đẳng

Âm nhạc- TC- TNXH

 

15

Trần Thị Hương

13/06/1983

Cao đẳng

Dạy thay

 

16

Nguyễn Hải Ninh

06/10/1985

Đại học

Kế toán- kiêm y tế

 

17

Nguyễn Văn Đôi

          1934

 

Bảo vệ khu trung tâm

HĐLĐ mùa vụ

18

Nguyễn Văn Luyến

          1961

 

Bảo vệ khu trung tâm

HĐLĐ mùa vụ

19

Nguyễn Văn Thẩn

          1954

 

Bảo vệ khu Trại Lốc

HĐLĐ mùa vụ

20

Nguyễn Thị Thoa

          1960

 

Lao công khu trường chính

HĐLĐ mùa vụ

 

                              (  Danh sách gồm 20 người )         

                                                                                                   Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                                                Nguyễn Văn Bình