Asset Publisher

Đăng ký thi đua năm học 2013-2014

Đăng ký thi đua năm học 2013-2014


 

PHÒNG GD&ĐT H.ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH AN SINH B

Số: 48/TĐ-TrTH

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

  An Sinh, ngày 02 tháng 10 năm 2013.

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

 Năm học 2013 - 2014

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

1.      

NGUYỄN VĂN ANH

HIỆU TRƯỞNG

 

2.      

NGUYỄN THỊ MINH

P HIỆU TRƯỞNG

 

3.      

NGUYỄN THỊ THẢO

GIÁO VIÊN

 

4.      

NGUYỄN THỊ MINH

GIÁO VIÊN

 

5.      

HOÀNG TIỄN ANH

GIÁO VIÊN

 

6.      

NGÔ THỊ NHƯ HOA

GIÁO VIÊN

 

7.      

TRƯƠNG THỊ HÀ

GIÁO VIÊN

 

8.      

PHAN THÚY ĐIỀN

GIÁO VIÊN

 

9.      

ĐẶNG THỊ CHIÊN

CT CÔNG ĐOÀN

 

10.  

LÊ THỊ TÂM

TPT ĐỘI

 

11.  

VŨ T  PHƯƠNG LAN

GIÁO VIÊN

 

12.  

NGUYỄN THỊ LAN

GIÁO VIÊN

 

13.  

NGUYỄN THỊ THẢO

GIÁO VIÊN

 

14.  

PHẠM THỊ OANH

GIÁO VIÊN

 

15.  

VŨ THỊ LÝ

GIÁO VIÊN

 

16.  

NGUYỄN HẢI NINH

KẾ TOÁN

 

17.  

TRẦN THỊ HƯƠNG

GIÁO VIÊN

 

18.  

PHẠM THỊ KHUYỄN

GIÁO VIÊN

 

19.  

LƯU T THANH HUYỀN

GIÁO VIÊN

 

20

NGUYỄN THỊ XUYẾN

GIÁO VIÊN

 

 

                                                                                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                ( Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

 

 

Nguyễn Văn Anh

PHÒNG GD&ĐT H.ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH AN SINH B

Số: 48/TĐ-TrTH

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

  An Sinh, ngày 02 tháng 10 năm 2013.

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ CHIẾN SĨ THI ĐUA

NĂM HỌC 2013 – 2014

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

DANH HIỆU ĐĂNG KÝ

TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1

Nguyễn  Văn Anh

Hiệu trưởng

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường TH.

2

Nguyễn Thị Minh

Phó Hiệu trưởng

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Một số biện pháp chỉ đạo chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường TH An Sinh B năm học 2013 - 2014 

3

Nguyễn Thị Minh

Giáo viên

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Giáo dục đạo đức cho học sinh qua phân môn kể chuyện lớp 4

4

Đặng Thị Chiên

CTCĐ -Giáo viên

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc hay cho học sinh lớp 2

                                                           T/M: BAN GIÁM HIỆU.

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          

 

 

 

                                                                                     Nguyễn Văn Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT H.ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH AN SINH B

Số: 48/TĐ-TrTH

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

  An Sinh, ngày 02 tháng 10 năm 2013.

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2013 – 2014

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

DANH HIỆU ĐĂNG KÝ

TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1

Nguyễn  Văn Anh

Hiệu trưởng

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường TH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           T/M: BAN GIÁM HIỆU.

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          

 

 

 

                                                                                     Nguyễn Văn Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT H.ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH AN SINH B

Số: 48/TĐ-TrTH

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

  An Sinh, ngày 02 tháng 10 năm 2013.

 

 

DANH SÁCH  GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CƠ SỞ

NĂM HỌC 2013 – 2014

STT

HỌ VÀ TÊN

DẠY LỚP

TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1

Nguyễn Thị Minh

4A

Giáo dục đạo đức cho học sinh qua phân môn kể chuyện lớp 4

2

Vũ Thị Phương Lan

Tiếng anh

Một số trò chơi nhằm nâng cao kỹ năng nói Tiềng anh cho học sinh tiểu học.

3

Đặng Thị Chiên

2B

Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc hay cho học sinh lớp 2

4

Hoàng Tiến Anh

3B

Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phân môn tập đọc lớp 3

5

Ngô Thị Như Hoa

1B

Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1

6

Trương Thị Hà

2A

Một số kinh nghiệm về việc rèn chữ viết thông qua môn tập viết lớp 2

7

Lưu Thị Thanh Huyền

Mĩ thuật

Để học tốt phân môn vẽ trang trí cho học sinh lớp 3

 

                                                                                           T/M BAN GIÁM HIỆU

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        

 

 

                                                                                                 Nguyễn Văn Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT H.ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH AN SINH B

Số: 48/TĐ-TrTH

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

  An Sinh, ngày 02 tháng 10 năm 2013.

 

 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA

NĂM HỌC 2013 – 2014

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

 

STT

TẬP THỂ

DANH HIỆU ĐĂNG KÝ

1

Trường

- Tập thể lao động Xuất sắc

- UBND huyện tặng giấy khen

2

Tổ  chuyên môn  khối 1

Tổ tiên tiến

3

Tổ  chuyên môn  khối 2 - 3

Tổ tiên tiến Xuất sắc

3

Tổ chuyên môn khối 4 - 5

Tổ tiên tiến Xuất sắc

4

Công đoàn cơ sở

Công đoàn vững mạnh xuất sắc

5

Liên đội

Lao động Xuất sắc

6

Chi bộ

Chi bộ trong sạch vững mạnh

 

 

                                              T/M: BAN GIÁM HIỆU

                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                     Nguyễn Văn Anh

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT H.ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH AN SINH B

Số: 48/TĐ-TrTH

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

  An Sinh, ngày 02 tháng 10 năm 2013.

                                    

DANH SÁCH  GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2013 – 2014

TT

Họ và tên

Chức vụ

Giải pháp và SKKN

1

Nguyễn Thị Thảo 

 Giáo viên

 

2

Nguyễn Thị Minh

Tổ tr­ưởng khối 4-5

Giáo dục đạo đức cho học sinh qua phân môn kể chuyện lớp 4

3

Hoàng Tiến Anh

Tổ trư­ởng K 2-3

Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phân môn tập đọc lớp 3

4

Ngô T Như Hoa

Tổ trư­ởng K 1

Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1

5

Trương Thị Hà

Giáo viên

Một số kinh nghiệm về việc rèn chữ viết thông qua môn tập viết lớp 2

6

Nguyễn Thị Lan

Giáo viên

Kỹ năng đọc chuẩn cho học sinh lớp 1

7

Đặng Thị Chiên

Giáo viên

Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc hay cho học sinh lớp 2

8

Vũ T Phương Lan

Giáo viên

Một số trò chơi nhằm nâng cao kỹ năng nói Tiềng anh cho học sinh tiểu học.

9

Trần Thị Hương

Giáo viên

 

10

Vũ Thị Lý

Giáo viên

Biện pháp tổ chức trò chơi cho học sinh lớp 3 thông qua môn tiếng việt

11

Phạm Thị Oanh

Giáo viên

Dạy giải toán có lời văn: Tìm hai số biết tổng và tỷ lớp 5

12

Lưu T Thanh Huyền

Giáo viên

Để học tốt phân môn vẽ trang trí cho học sinh lớp 3

13

Nguyễn Thị Thảo

Giáo viên

Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

14

Phan Thúy Điền

Giáo viên

Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

 

 

                                                                                           T/M BAN GIÁM HIỆU

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        

 

                                                                                                 Nguyễn Văn Anh