Asset Publisher

Cam kết chất lượng năm học 2013-2014

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Tr­êng tiÓu häc an sinh b                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông
 năm học 2013-2014
 
STT
Nội dung
Chia theo khối lớp
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
 
I
 
Điều kiện tuyển sinh
 
Trẻ đủ 6 tuổi có hồ sơ hợp lệ
Là học sinh được lên lớp 1.
Là học sinh được lên lớp 2.
Là học sinh được lên lớp 3.
Là học sinh được lên lớp 4.
 
II
 
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ
 
Theo quy đinh của Bộ GD&ĐT (35 tuần/năm học)
Theo quy đinh của Bộ GD&ĐT (35 tuần/năm học)
Theo quy đinh của Bộ GD&ĐT (35 tuần/năm học)
Theo quy đinh của Bộ GD&ĐT (35
 tuần/năm học)
Theo quy đinh của Bộ GD&ĐT (35
 tuần/năm học)
 
III
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
-Tạo điều kiện cho HS đến trường.
-T/hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.
-Tạo điều kiện cho HS đến trường.
-T/hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.
-Tạo điều kiện cho HS đến trường.
-T/hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.
-Tạo điều kiện cho HS đến trường.
-T/hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.
-Tạo điều kiện cho HS đến trường.
-T/hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.
 
 
IV
 
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)
 
-Đủ phòng học, bàn ghế.. trang thiết bị dạy học ở mức tối thiểu.
-Đủ phòng học, bàn ghế.. trang thiết bị dạy học ở mức tối thiểu.
-Đủ phòng học, bàn ghế.. trang thiết bị dạy học ở mức tối thiểu.
-Đủ phòng học, bàn ghế.. trang thiết bị dạy học ở mức tối thiểu.
Đủ phòng học, bàn ghế.. trang thiết bị dạy học ở mức tối thiểu.
 
 
V
 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục
 
Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể, hoạt động nội ngoại khóa
Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể, hoạt động nội ngoại khóa
Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể, hoạt động nội ngoại khóa
Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể, hoạt động nội ngoại khóa
Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể, hoạt động nội ngoại khóa
 
 
VI
 
Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục
 
-CBQL, GV, NV đủ số lượng, đạt chuẩn theo chuẩn nghề nghiệp Bộ GD&ĐT quy định ở cấp học
-CBQL, GV, NV đủ số lượng, đạt chuẩn theo chuẩn nghề nghiệp Bộ GD&ĐT quy định ở cấp học
-CBQL, GV, NV đủ số lượng, đạt chuẩn theo chuẩn nghề nghiệp Bộ GD&ĐT quy định ở cấp học
-CBQL, GV, NV đủ số lượng, đạt chuẩn theo chuẩn nghề nghiệp Bộ GD&ĐT quy định ở cấp học
-CBQL, GV, NV đủ số lượng, đạt chuẩn theo chuẩn nghề nghiệp Bộ GD&ĐT quy định ở cấp học
 
 
VII
 
Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
 
-100% HS T/hiện đầy đủ các nhiệm vụ.
-Lên lớp đạt 100%. Trong đó khá giỏi 70%
-100% HS T/hiện đầy đủ các nhiệm vụ.
-Lên lớp đạt 100%. Trong đó khá giỏi 75%.
-100% HS T/hiện đầy đủ các nhiệm vụ.
-Lên lớp đạt 100%. Trong đó khá giỏi 65%
-100% HS T/hiện đầy đủ các nhiệm vụ.
-Lên lớp đạt 100%. Trong đó khá giỏi  65%.
-100% HS T/hiện đầy đủ các nhiệm vụ.
-Lên lớp đạt 100%. Trong đó khá giỏi 65%
 
VIII
 
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
 
Đủ điều kiện học lên lớp 2
Đủ điều kiện học lên lớp 3
Đủ điều kiện học lên lớp 4
Đủ điều kiện học lên lớp 5
Đủ điều kiện học lên lớp 6
                                                    
An Sinh, ngày 6 tháng 9 năm 2013
                                                    Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
 

                                                                                                           Nguyễn Văn Anh