Khảo sát chất lượng đầu năm học


 

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
TRƯỜNG TH : AN SINH B NĂM HỌC : 2013-2014    
                                               Dành cho các lớp M .1
1,M«n TiÕng ViÖt              
tt khèi ts ts ts                 sè l­îng ®iÓm tû lÖ %
líp líp häc sinh dù kt 9,10 7,8 5,6 <5 <tb
1 2A 1 20 20 1 7 9 3 15.0
2 2B 1 11 11 1 3 4 3 27.3
    2 31 31 2 10 13 6 19.4
1 3A 1 14 14 2 5 5 2 14.3
2 3B 1 9 9 1 3 4 1 11.1
    2 23 23 3 8 9 3 13.0
1 4A 1 20 20 2 8 7 3 15.0
2 4B 1 17 17 3 4 6 4 23.5
    2 37 37 5 12 13 7 18.9
1 5A 1 20 20 2 9 7 2 10.0
2 5B 1 21 21 3 9 7 2 9.5
    2 41 41 5 18 14 4 9.8
Céng 8 132 132 15 48 49 20 15.2
2,M«n To¸n                
tt khèi ts ts ts                 sè l­îng ®iÓm tû lÖ %
líp líp häc sinh dù kt 9,10 7,8 5,6 <5 <tb
    0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
1 2A 1 20 20 4 9 5 2 10.0
2 2B 1 11 11 2 6 2 1 9.1
    2 31 31 6 15 7 3 9.7
1 3A 1 14 14 5 6 1 2 14.3
2 3B 1 9 9 4 3 2   0.0
    2 23 23 9 9 3 2 8.7
1 4A 1 20 20 4 10 5 1 5.0
2 4B 1 17 17 3 5 5 4 23.5
    2 37 37 7 15 10 5 13.5
1 5A 1 20 20 3 5 7 5 25.0
2 5B 1 21 21 2 7 7 5 23.8
    2 41 41 5 12 14 10 24.4
Céng 8 132 132 27 51 34 20 15.2
                   
          Ngày    12     tháng    9   năm 2013
  Người lập biểu     Hiệu trưởng  
                   
                   
                   
  Đặng Kim Huyền     Nguyễn Văn Anh