Chât lượng học kỳ 2 năm học 2013-2014


 

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC - HỌC KÌ II
                                                               
                Năm học : 2013 -2014                      
                Trường : TIỂU HỌC AN SINH B                      
1. Chất lượng giáo dục                                                              
  Tổng số học sinh Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số
Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật
I. X.loại hạnh kiểm 167 33 16 2 2     32 11         24 15       1 37 13 4     1 41 21 2 1    
- Thực hiện đầy đủ 167 33 16 2 2     32 11         24 15       1 37 13 4     1 41 21 2 1    
- Chưa thực hiện đầy đủ                                                              
II. Xếp loại học lực                                                              
1. Tiếng Việt 167 33 16 2 2     32 11         24 15       1 37 13 4     1 41 21 2 1    
- Giỏi 45 10 6         8 6         9 8         9 7 2       9 9 1      
- Khá 77 14 6 1 1     13 5         8 5         19 6 2       23 11 1 1    
- Trung bình 43 9 4 1 1     11           6 2         8           9 1        
- Yếu 2                         1         1 1         1            
2. Toán 167 33 16 2 2     32 11         24 15       1 37 13 4     1 41 21 2 1    
- Giỏi 50 11 6         8 6         11 8         9 7         11 10 1      
- Khá 69 14 6 2 2     14 4         9 5         15 5 2       17 8 1 1    
- Trung bình 46 8 4         10 1         3 2         12 1 2       13 3        
- Yếu 2                         1         1 1         1            
3. Khoa học 78                                     37 13 4     1 41 21 2 1    
- Giỏi 43                                     11 8 2       32 19 2 1    
- Khá 30                                     21 5 2       9 2        
- Trung bình 4                                     4                      
- Yếu 1                                     1         1            
4. Lịch sử & Địa lí 78                                     37 13 4     1 41 21 2 1    
- Giỏi 40                                     13 9 2       27 19 2 1    
- Khá 35                                     23 4 2       12 2        
- Trung bình 2                                                 2          
- Yếu 1                                     1         1            
5. Tiếng nước ngoài 101                         24 15       1 36 13 4       41 21 2 1    
- Giỏi 21                         5 3         7 6 2       9 8        
- Khá 51                         16 10         19 6 2       16 11 2 1    
- Trung bình 28                         2 1         10 1         16 2        
- Yếu 1                         1 1       1                        
6. Tin học 101                         24 14       1 36 13 4       41 21 2 1    
- Giỏi 30                         7 6         11 9 2       12 10 1      
- Khá 50                         13 7         19 4 2       18 7 1 1    
- Trung bình 20                         3 1         6           11 4        
- Yếu 1                         1         1                        
7. Tiếng dân tộc                                                              
- Giỏi                                                              
- Khá                                                              
- Trung bình                                                              
- Yếu                                                              
8. Đạo đức 167 33 16 2 2     32 11         24 15       1 37 13 4     1 41 21 2 1    
- Hoàn thành tốt 74 13 8 1 1     14 9         15 12         15 9 2       17 13        
- Hoàn thành 91 20 8 1 1     18 2         8 3         21 4 2       24 8 2 1    
- Chưa hoàn thành 2                         1         1 1         1            
9. Tự nhiên xã hội 89 33 16 2 2     32 11         24 15       1                        
- Hoàn thành tốt 40 14 8 1 1     12 7         14 11                                
- Hoàn thành 48 19 8 1 1     20 4         9 4                                
- Chưa hoàn thành 1                         1         1                        
10. Âm nhạc 167 33 16 2 2     32 11         24 15       1 37 13 4     1 41 21 2 1    
- Hoàn thành tốt 55 9 6         10 7         10 9         11 9 2       15 13 1      
- Hoàn thành 110 24 10 2 2     22 4         13 6         25 4 2       26 8 1 1    
- Chưa hoàn thành 2                         1         1 1         1            
11. Mĩ thuật 167 33 16 2 2     32 11         24 15       1 37 13 4     1 41 21 2 1    
- Hoàn thành tốt 53 9 4 1 1     8 5         8 7         7 7 2       21 11 1      
- Hoàn thành 112 24 12 1 1     24 6         15 8         29 6 2       20 10 1 1    
- Chưa hoàn thành 2                         1         1 1         1            
12. Thủ công 167 33 16 2 2     32 11         24 15       1 37 13 4     1 41 21 2 1    
- Hoàn thành tốt 55 14 6 1 1     11 6         10 9         9 9 2       11 11 1      
- Hoàn thành 110 19 10 1 1     21 5         13 6         27 4 2       30 10 1 1    
- Chưa hoàn thành 2                         1         1 1         1            
13. Thể dục 167 33 16 2 2     32 11         24 15       1 37 13 4     1 41 21 2 1    
- Hoàn thành tốt 73 14 6         13 7         13 9         17 12 4       16 13 2 1    
- Hoàn thành 92 19 10 2 2     19 4         10 6         19 1         25 8        
- Chưa hoàn thành 2                         1         1 1         1            
III. Xếp loại giáo dục 167 33 16 2 2     32 11         24 15       1 37 13 4     1 41 21 2 1    
- Giỏi 42 9 6         8 6         8 7         9 7 2       8 8        
- Khá 66 13 5 1 1     12 4         8 5         14 5 2       19 10 2 1    
- Trung bình 57 11 5 1 1     12 1         7 3         13 1         14 3        
- Yếu 2                         1         1 1         1            
IV. Khen thưởng 108 22 11 1 1     20 10         16 12         23 12 4       27 18 2 1    
- Học sinh giỏi 42 9 6         8 6         8 7         9 7 2       8 8        
- Học sinh tiên tiến 66 13 5 1 1     12 4         8 5         14 5 2       19 10 2 1    
- HLM Giỏi                                                              
- Tiến bộ trong RL-HT                                                              
V. Kết quả 165 33 16 2 2     32 11         23 15         36 13 4       41 21 2 1    
HS được lên lớp 165 33 16 2 2     32 11         23 15         36 13 4       41 21 2 1    
HS rèn luyện trong                                                               
HS lưu ban                                                              
VI. HSDT được hỗ trợ NN                                                              
VII. HS.K.Tật không ĐG                                                              
VIII.HS bỏ học Tr.N.học                                                              
+ Hoàn cảnh GĐKK                                                              
+ Học lực yếu kém                                                              
+ Xa trường, đi lại K.Khăn                                                              
+ Thiên tai, dịch bệnh                                                              
+ Nguyên nhân khác                                                              
Tiếng Việt                                                              
Toán                                                              
Khoa học                                                              
Lịch Sử - Địa lý                                                              
Ngoại ngữ                                                              
Tin học                                                              
Tiếng dân tộc                                                              
Đạo đức                                                              
Tự nhiên - Xã hội                                                              
Âm nhạc                                                              
Mĩ thuật                                                              
Thủ công                                                              
Thể dục                                                              
Xếp loại giáo dục                                                              
Khen thưởng                                                              
Kết quả                           1         1 1         1            
HSDT được hỗ trợ N.Ngữ                                                              
HSKT không đánh giá                                                              
Bỏ học