Trường Tiểu học An Sinh B phân công giáo viên giảng dạy năm học 2014 - 2015


   

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số: 04 – TrTH

" V/v phân công giáo viên giảng dạy

 năm học 2014 - 2015"

       An Sinh, ngày  25  tháng  8 năm 2014

                                                               

 Căn cứ vào thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT,  căn cứ thông tư liên tịch số 35/2006 về việc phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và số học sinh trong 1 lớp.

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của Bộ GD&ĐT – Sở GD&ĐT – Phòng GD&ĐT Đông Triều.

Trường Tiểu học An Sinh B, phân công công tác giảng dạy và chủ nhiệm năm học 2014 – 2015 như sau:

STT

Họ và tên

Sinh năm

Chuyên ngành

Chức vụ

Dạy môn

Số tiết/T

Ghi chú

1

NGUYỄN VĂN  BÌNH

1959

ĐH TH

HT

dạy thay

2

Dạy thay

2

NGUYỄN THỊ MINH

1959

CĐ TH

PHT

Dạy thay 

4

Dạỵ thay

3

TR­ƯƠNG THỊ HÀ

1980

CĐTH

GV

CN lớp 1A

20

 

4

NGÔ THỊ NH­ HOA

1967

CĐTH

TT. K 1

CN lớp 1B

17

Tổ trưởng

5

NGUYỄN THỊ MINH

1975

ĐH TH

TT. K 4-5

CN lớp 5A

17

Tổ trưởng

6

PHẠM THỊ KHUYẾN

1961

CĐTH

GV

CN lớp 2B

20

 

7

ĐẶNG THỊ CHIÊN

1970

CĐTH

CTCĐ

CN lớp 2A

17

 

8

PHAN THUÝ ĐIỀN

1960

CĐTH

GV

Buổi  2 K 4-5

23

 

9

NGUYỄN THỊ THẢO

1964

CĐTH

GV

 

 

 

10

TRẦN THỊ HƯƠNG

1983

CĐTH

GV

Buổi 2 K 2-3

20

 

11

VŨ THỊ LÝ

1964

CĐTH

GV

CN lớp 4A

20

 

12

HOÀNG TIẾN ANH

1974

ĐHTH

TT. K 2-3

CN lớp 3B

17

Tổ trưởng

13

PHẠM THỊ OANH

1965

10+2

GV

CN lớp 5B

20

 

14

NGUYỄN THỊ XUYẾN

1960

CĐTH

GV

Buổi  2 K 1

23

 

15

VŨ THỊ PHƯƠNG LAN

1980

ĐH TA

GV

Tiếng anh

23

K1-2-3-4-5

16

LÊ THỊ TÂM

1979

TC N

TPT

Âm nhạc

7

TPT

17

NGUYỄN THỊ LAN

1989

CĐ TH

GV

 

 

Nghỉ TS

18

NGUYỄN THỊ THẢO

1987

CĐ TH

GV

CN lớp 3A

20

 

19

NGUYỄN TOÀN THƯ

1992

CD Y

Y TẾ

 

 

TQ

20

NGUYỄN HẢI NINH

1983

TCKT

KT

Kế toán- HC

 

 

HIỆU TRƯỞNG

        (Đã ký)

 

Nguyễn Văn Bình

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: