Phân công giảng dạy năm học 2016-2017


HÒNG GD &ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNGTH AN SINH B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

NĂM HỌC:  2015 – 2016

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ CM

CM đào tạo

Phân công chuyên môn  

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết/tuần

Ghi chú

TC

ĐH

  1

Nguyễn Văn Bình

15/9/1959

 

 

x

Tiểu học

Hiệu trưởng

 

2 tiết

Dạy thay

2

Chu Văn Sơn

26/1/1975

 

 

x

Tiểu học

Phó HT

 

4 tiết

Dạy thay

3

Ngô Thị Như Hoa

6/11/1967

 

 

Tiểu học

Chủ nhiệm 

 lớp 1 B 

 

23tiết

 

4

Nguyễn Thị Lan

02/10/1989

 

 

Tiểu học

Chủ nhiệm

 lớp 1A 

TT ttỏ 1

20 tiết

 

5

Đặng Thị Chiên

19/5/1970

 

 

Tiểu học

Chủ nhiệm

  lớp 2A

 CTCĐ

20 Tiết

 

6

Trương Thị Hà

20/02/1980

 

 

Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 2B

 

23 tiết

 

7

Nguyễn Thị Minh

19/4/1975

 

 

x

Tiểu học

Chủ nhiệm

 lớp 3A

 

23 tiết

 

8

Nguyễn Thị Thảo

27/10/1987

 

 

Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 3B

TT tổ 2-3-BCHCĐ 

18 tiết

 

9

Trần Thị Hương

13/6/1983

 

 

Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 4

 

23 tiết

 

10

Hoàng Tiến Anh

01/01/1974 

 

 

Tiểu học 

 Chủ nhiệm lớp 5

TT tổ 4-5 

20 tiết

 

11

Lê Thị Tâm

4/2/1979

 

 

Hát nhạc-TD

Dạy hát Nhạc-TD từ lớp 1-5

 

 23 tiết

 

12

Phạm Thị Hương Linh

28/12/1991

 

 

MT

Dạy MT từ lớp 1-5

TPT-TK 

8 Tiết

 

13

Phạm Thị Oanh

19/9/1965

 

 

 Tiểu học

Dạy buổi 2

     

23 tiết

 

14 

 Phạm Thị Khuyến

22/10/1961 

 

x

 

Tiểu học

Dạy buổi 2

 

23 tiết

 

15

Vũ Thị Lý

27/12/1964

 

 

Tiểu học

Dạy buổi 2

 

23 tiết 

 

16

 

 

 

 

Tiểu học

 

 

 

 

17

Nguyễn thị Phương

8/2/1992

 

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

24 tiết 

HĐ 

18

Nguyễn Hải Ninh

6/10/1985

 

 

x

Kế toán

Kế toán 

 

 

 

19

Đặng Thị Kim Huyền

18/6/1987

x

 

 

HC

HC-TV-YT

 

 

 

                                                                                 An Sinh, ngày 7 tháng 9 năm 2016

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          ( Đã ký)

                                                                                                 Nguyễn Văn Bình

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu