Phân công CBGV tháng 11


 

   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 04 – TrTH

“ V/v phân công giáo viên giảng dạy tháng 11 năm học 2012 - 2013”

An Sinh, ngày 29   tháng10   năm 2012

   

STT

Họ và tên

Sinh năm

Chuyên ngành

Chức vụ

Dạy môn

Số tiết/T

Ghi chú

1

NGUYỄN VĂN ANH

1791

ĐH TH

HT

dạy thay

2

 

2

NGUYỄN THỊ MINH

1959

CĐ TH

PHT

Dạy thay 

4

 

3

TR­ƯƠNG THỊ HÀ

1980

CĐTH

GV

Chính khóa lớp 1A

20

 

4

NGÔ THỊ NH­ HOA

1967

CĐTH

TT. K 1

Chính khóa lớp 1B

17

 

5

NGUYỄN THỊ MINH

1975

CĐTH

TT. K 2-3

Chính khóa lớp 3A

17

TQ

6

PHẠM THỊ KHUYẾN

1961

CĐTH

GV

Chính khóa lớp 2B

20

 

7

ĐẶNG THỊ CHIÊN

1970

CĐTH

CTCĐ

Dạy  buổi 2 K 2-3

19

 

8

PHAN THUÝ ĐIỀN

1960

CĐTH

GV

Dạy buổi  2 K 4-5

19

YTH Đ

9

NGUYỄN THỊ THẢO

1964

CĐTH

GV

Chính khóa lớp 4B

20

 

10

TRẦN THỊ HƯƠNG

1983

CĐTH

GV

Dạy buổi 2- K 2-3

19

Con bú

11

VŨ THỊ LÝ

1964

CĐTH

GV

Chính khóa lớp 2A

20

 

12

HOÀNG TIẾN ANH

1974

ĐHTH

TT. K 4-5

Chính khóa lớp 4A

17

 

13

PHẠM THỊ OANH

1965

10+2

GV

Chính khóa lớp 5B

20

 

14

NGUYỄN THỊ XUYẾN

1960

CĐTH

GV

Chính khóa lớp 2B

20

 

15

VŨ THỊ PHƯƠNG LAN

1980

ĐH TA

GV

Tiếng anh

20

K1-K5

16

LƯ­U T. THANH HUYỀN

1979

CĐ hoạ

GV

Mỹ thuật

19

 

17

LÊ THỊ TÂM

1979

TC N

TPT

Âm nhạc

7

TPT Đ

18

NGUYỄN THỊ LAN

1989

CĐ TH

GV

Dạy buổi 2 K 1

18

 

19

NGUYỄN THỊ THẢO

1987

CĐ TH

GV

Chính khóa lớp 5A

18

 

20

TRẦN THỊ KHƠI

1988

CĐ TH

GV

Dạy buổi 2

8

Hợp đồng

21

NGUYỄN THỊ GIANG

1988

CĐ TH

GV

Dạy buổi 2

8

Hợp đồng

22

NGUYỄN THỊ HỒNG

1990

CĐ TH

GV

Dạy buổi 2

8

Hợp đồng

23

NGUYỄN XUÂN TÙNG

1989

CĐ TH

GV

Dạy tin học

16

Hợp đồng

24

NGUYỄN THU HIỀN

1991

CĐ TA

GV

Dạy T Anh

5

Hợp đồng

25

CAO VĂN TƯỜNG

1985

ĐH TD

GV

Dạy Thể dục

8

Hợp đồng

26

NGUYỄN HẢI NINH

1983

TCKT

KT

Kế toán- HC

 

KT

27

ĐẶNG T KIM HUYỀN

1988

TC KT

TB-TV

 

 

Hợp đồng

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                               Nguyễn Văn Anh