Phân công CB-GV-NV


 

   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 04 – TrTH

“ V/v phân công giáo viên giảng dạy tháng 9

 năm học 2013 - 2014”

An Sinh, ngày    tháng   năm 2013

                                                               

 Căn cứ vào thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT,  căn cứ thông tư liên tịch số 35/2006 về việc phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và số học sinh trong 1 lớp.

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Bộ GD&ĐT – Sở GD&ĐT – Phòng GD&ĐT Đông Triều.

Trường Tiểu học An Sinh B, phân công công tác giảng dạy và chủ nhiệm năm học 2013 – 2014 như sau:

STT

Họ và tên

Sinh năm

Chuyên ngành

Chức vụ

Dạy môn

Số tiết/T

Ghi chú

1

NGUYỄN VĂN ANH

1791

ĐH TH

HT

dạy thay

2

Dạy thay

2

NGUYỄN THỊ MINH

1959

CĐ TH

PHT

Dạy thay 

4

Dạy 3A

3

TR­ƯƠNG THỊ HÀ

1980

CĐTH

GV

CN lớp 2A

20

 

4

NGÔ THỊ NH­ HOA

1967

CĐTH

TT. K 1

CN lớp 1B

17

Tổ trưởng

5

NGUYỄN THỊ MINH

1975

CĐTH

TT. K 2-3

CN lớp 4A

14

Tổ trưởng TQ

6

PHẠM THỊ KHUYẾN

1961

CĐTH

GV

Buổi 2 K 2-3

23

 

7

ĐẶNG THỊ CHIÊN

1970

CĐTH

CTCĐ

CN lớp 2B

17

 

8

PHAN THUÝ ĐIỀN

1960

CĐTH

GV

Buổi  2 K 4-5

19

YTH Đ

9

NGUYỄN THỊ THẢO

1964

CĐTH

GV

Buổi  2 K 4-5

23

 

10

TRẦN THỊ HƯƠNG

1983

CĐTH

GV

CN lớp 4B

20

 

11

VŨ THỊ LÝ

1964

CĐTH

GV

CN lớp 3A

20

 

12

HOÀNG TIẾN ANH

1974

ĐHTH

TT. K 4-5

CN lớp 3B

17

Tổ trưởng

13

PHẠM THỊ OANH

1965

10+2

GV

CN lớp 5B

20

 

14

NGUYỄN THỊ XUYẾN

1960

CĐTH

GV

Buổi  2 K 1-2-3

23

 

15

VŨ THỊ PHƯƠNG LAN

1980

ĐH TA

GV

Tiếng anh

23

K3-4-5

16

LƯ­U T. THANH HUYỀN

1979

CĐ hoạ

GV

Mỹ thuật

19

Thư ký

17

LÊ THỊ TÂM

1979

TC N

TPT

Âm nhạc

7

TPT

18

NGUYỄN THỊ LAN

1989

CĐ TH

GV

CN lớp 1A

20

 

19

NGUYỄN THỊ THẢO

1987

CĐ TH

GV

CN lớp 5A

20

 

20

NGUYỄN HẢI NINH

1983

TCKT

KT

Kế toán- HC

 

KT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                    Nguyễn Văn Anh

 

 

 

 Các thông tin khác: