PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU
       TRƯỜNG TH AN SINH B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
T
 
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013-2014
 
STT
Họ và tên
Năm sinh
Năm vào
ngành
Chức vụ
Trình độ chuyên môn
Số điện thoại
1
Nguyễn Văn anh
1971
1990
H. trưởng
ĐH TH
0989565181
2
Nguyễn Thị Minh
1959
1981
Hiệu phó
CĐTH
0972335006
3
Nguyễn Thị Thảo
1964
1984
Giáo viên
CĐTH
0333870118
4
Ngô Thị Như­ Hoa
1967
1987
Tổ trưởng Tổ 1
CĐTH
01668814009
5
Lê Thị Tâm
1979
2002
TPT
TC nhạc
01692441277
6
Nguyễn Thị Minh
1975
1997
Tổ trưởng Tổ 4+5
ĐH TH
0948548267
7
Nguyễn Thị Lan
1989
2012
Giáo viên
CĐTH
01647530899
8
Tr­ương Thị Hà
1980
1981
Giáo viên
ĐH TH
01676256238
9
Phạm Thị Khuyến
1961
1981
Giáo viên
CĐTH
0988140222
10
Nguyễn Thị Thảo
1987
2012
Giáo viên
CĐTH
01222205366
11
Đặng Thị Chiên
1970
1993
CTCĐ
CĐTH
01698091801
12
Phan Thuý Điền
1960
1980
Giáo viên
CĐTH
01676413063
13
Phạm Thị Oanh
1965
1982
Giáo viên
10+2
01684688964
14
Vũ Thị Lý
1964
1984
Giáo viên
CĐTH
01222368928
15
Hoàng Tiến Anh
1974
1993
Tổ trưởng Tổ 2+3
ĐHTH
01685044826
16
Lư­u T. Thanh Huyền
1979
2002
Giáo viên
CĐ hoạ
01237758582
17
Vũ Thị Phương Lan
1980
2009
Giáo viên
ĐH TA
0917749419
18
Trần Thị Hương
1983
2009
Giáo viên
12+2
0972497996
19
Nguyễn Thị Xuyến
1960
1981
Giáo viên
CĐTH
0936587616
20
Nguyễn Hải Ninh
1985
2009
Kế toán
TC
0986828764
 
An Sinh, ngày 01 tháng 09 năm 2013
                                                      TM BAN GIÁM HIỆU
                 Hiệu trưởng
 
 
                           Nguyễn Văn Anh