Xuất bản thông tin

Trường Tiểu Học An Sinh B tập huấn phần mềm AP - E. Learning và sử dụng dữ liệu bài giảng điện tử

Trường Tiểu Học An Sinh B tập huấn phần mềm AP - E. Learning và sử dụng dữ liệu bài giảng điện tử

Thực hiện công văn số 272 PGD&ĐT - CNTT về việc tập huấn sử dụng phần mềm AP - E learning và dụng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành GD&ĐT thị xã. Thực hiện nhiệm vụ năm học, ngày 22 tháng 5 năm 2015, trường Tiểu học An Sinh B tổ chức tập huấn phần mềm AP - E. Learning và dữ liệu bài giảng điện tử cho giáo viên.


 

             Ngày 22 tháng 5 năm 2015, trường Tiểu học An Sinh B tổ chức cho giáo viên tập huấn sử dụng phần mềm AP - E. Learning và cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử. Việc sử dụng bài giảng điện tử là một việc không thể thiếu đối với giáo viên nhà trường. Bài giảng điện tử đã hỗ chợ cho giáo viên rất nhiều trên bục giảng, song để giáo viên phát huy được hiệu quả cao hơn nữa cần có phần mềm mới. Sau khi được tập huấn tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã. Nhà trường đã tập huấn cho giáo viên phần mềm AP - E. Laerning và phân quyền quản trị người dùng để giáo viên thực hành, chuẩn bị cơ sở dữ liệu để đưa lên trang nhà trường và của ngành.

                                                                                                           Chu Văn Sơn