Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học An Sinh B kiểm tra cuối học kì II năm học 2014 - 2015

Trường Tiểu học An Sinh B kiểm tra cuối học kì II năm học 2014 - 2015

Thực hiện việc đánh giá học sinh theo thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học. Thực hiện công văn số 261/PGD&ĐT ngày 04/5/2015 "Về việc Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, bàn giao chất lượng đối với học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học lên lớp 6".


            Ngày 12 tháng 5 năm 2015, trường Tiểu học An Sinh B tổ chức kiểm cuối học kì II năm học 2014 – 2015 theo lịch chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều, sáng ngày 12 kiểm tra khối lớp 3,4,5, buổi chiều kiểm tra khối lớp 1,2. Thực hiện theo thông tư 30. Nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh cuối năm học, cuối cấp học và đảm bảo trách nhiệm của giáo viên dạy lớp năm học trước và giáo viên nhận lớp ở năm học sau, giúp giáo viên nhận lớp trong năm học tiếp theo có đủ thông tin cần thiết về quá trình và kết quả học tập, mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh để có kế hoạch, biện pháp giáo dục hiệu quả. Trường trung học cơ sở An Sinh  cử hai đồng chí giáo viên sang năm học sau nhận lớp coi và chấm thi cùng với giáo viên chủ nhiệm để bàn giao chất lượng học sinh lên lớp 6.

7 giờ Hội đồng coi thi bắt đầu vào làm việc 

Giáo viên coi thi cho học sinh kiểm tra túi đựng đề thi trước khi phát đề khối lớp 5

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 cùng với giáo viên cấp hai coi và nhận bàn giao chất lượng.

                                                                                                                    Chu Văn Sơn