Xuất bản thông tin

Thông báo cam kết chất lượng GD của nhà trường năm học 2018-2019

Thông báo cam kết chất lượng GD của nhà trường năm học 2018-2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

 

    Mẫu 5

                                                                 THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường

Năm học 2018-2019

S

TT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

Tuyển mới trẻ 6 tuổi có hộ khẩu trú tại xã An Sinh

Duy trì sĩ số học sinh năm học trước được lên lớp

Duy trì sĩ số học sinh năm học trước được lên lớp

Duy trì sĩ số học sinh năm học trước được lên lớp

Duy trì sĩ số học sinh năm học trước được lên lớp

 

II

Chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ

Thực hiện theo Chương trình quy định của Bộ GD&ĐT

Thực hiện theo Chương trình quy định của Bộ GD&ĐT

Thực hiện theo Chương trình quy định của Bộ GD&ĐT

Thực hiện theo Chương trình quy định của Bộ GD&ĐT

Thực hiện theo Chương trình quy định của Bộ GD&ĐT

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa nhà trường và gia đình.

 

 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

CMHS hoặc người giám hộ đưa đón học sinh đến trường và quản lý việc học tập của con em ở nhà.

HS có thái độ học tập đúng theo nội quy trường lớp

CMHS hoặc người giám hộ đưa đón học sinh đến trường và quản lý việc học tập của con em ở nhà.

HS có thái độ học tập đúng theo nội quy trường lớp

CMHS hoặc người giám hộ đưa đón học sinh đến trường và quản lý việc học tập của con em ở nhà.

HS có thái độ học tập đúng theo nội quy trường lớp

CMHS hoặc người giám hộ đưa đón học sinh đến trường và quản lý việc học tập của con em ở nhà.

HS có thái độ học tập đúng theo nội quy trường lớp

CMHS hoặc người giám hộ đưa đón học sinh đến trường và quản lý việc học tập của con em ở nhà.

HS có thái độ học tập đúng theo nội quy trường lớp

 

 

IV

 

Điều kiện CSVC  cam kết phục vụ học sinh (các loại phòng  học, thiết bị dạy học, tin học..

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

HS được học môn tin học ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu đăng ký

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

HS được học môn tin học ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu đăng ký

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

HS được học môn tin học ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu đăng ký

 

 

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở trường

Đảm bảo CSVC, ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT, an toàn về an ninh trật tự.

Đảm bảo CSVC, ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT, an toàn về an ninh trật tự.

Đảm bảo CSVC, ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT, an toàn về an ninh trật tự.

Đảm bảo CSVC, ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT, an toàn về an ninh trật tự.

Đảm bảo CSVC, ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT, an toàn về an ninh trật tự.

 

 

VI

Đội ngũ GV, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của trường

Đủ về số lượng. Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đủ về số lượng. Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đủ về số lượng. Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đủ về số lượng. Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đủ về số lượng. Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

 

 

VII

 

 

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

- Đánh giá về từng môn học và HĐGD cuối năm 100% HS Hoàn thành và Hoàn thành tốt.

- Đánh giá về từng năng lực và phẩm chất cuối năm học 100% học sinh đạt mức Tốt và Đạt

- Đánh giá về từng môn học và HĐGD cuối năm 100% HS Hoàn thành và Hoàn thành tốt.

- Đánh giá về từng năng lực và phẩm chất cuối năm học 100% học sinh đạt mức Tốt và Đạt

- Đánh giá về từng môn học và HĐGD cuối năm 100% HS Hoàn thành và Hoàn thành tốt.

- Đánh giá về từng năng lực và phẩm chất cuối năm học 100% học sinh đạt mức Tốt và Đạt

- Đánh giá về từng môn học và HĐGD cuối năm 100% HS Hoàn thành và Hoàn thành tốt.

- Đánh giá về từng năng lực và phẩm chất cuối năm học 100% học sinh đạt mức Tốt và Đạt

- Đánh giá về từng môn học và HĐGD cuối năm 100% HS Hoàn thành và Hoàn thành tốt.

- Đánh giá về từng năng lực và phẩm chất cuối năm học 100% học sinh đạt mức Tốt và Đạt

 

VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

              

                                                                     Đông Triều, ngày 15  tháng 8  năm 2018

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      Đã ký

                                                                                             Nguyễn Văn Bình