Xuất bản thông tin

Quy tắc ứng xử

Quy tắc ứng xử


    PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH AN SINH B

 

 
 
 

 

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

                  

Số:  48a /QĐ-TrTH

                    Đông Triều, ngày 05 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy tắc ứng xử trong nhà trường

Năm học 2016-2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

 

            Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

          Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

          Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

      Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT –BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về đạo đức nhà giáo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử trong nhà trường của cán bộ, viên chức, nhân viên trường Tiểu học  An Sinh B năm học 2016-2017.

          Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn, cán bộ, viên chức và giáo viên, nhân viên thuộc trường Tiểu học An Sinh B chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận :                                                - Như điều 2(t/h);

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình

 

 

 

                                                                                                                                                            

QUY TẮC ỨNG XỬ

Của cán bộ giáo viên, nhân viên trường Tiểu học An Sinh B

(Ban hành kèm theo Quyết định số 48a/QĐ-TrTH ngày 05/9/2016 của trường TH An Sinh B)

 

CHƯƠNG I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

        Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, giáo viên,nhân viên trường Tiểu học  An Sinh B trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội;và phụ huynh học sinh ,trách nhiệm của giáo viên, nhân viên  trong việc thực hiện nhiệm vụ và xử lý vi phạm.

        Điều 2. Đối tượng áp dụng.

        Cán bộ, giáo viên ,nhân viên thuộc trường Tiểu học An Sinh B - TX Đông Triều- Quảng Ninh.

Điều 3: Mục đích quy định Quy tắc ứng xử khi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, nhân viên trường Tiểu học An Sinh B nhằm: Quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm nhằm đảm bảo sự liêm chính và tăng cường tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ của mọi cá nhân trong Trường. Thực hiện công khai các hoạt động khi thi hành nhiệm vụ, khi học tập, nghiên cứu và quan hệ xã hội của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, nhân viên trong thực hiện các quy định của Pháp luật. Là cơ sở để giám sát việc chấp hành pháp luật, xử lý trách nhiệm khi cán bộ, viên chức, nhân viên vi phạm các chuẩn mực đạo đức khi thi hành nhiệm vụ và trong các mối quan hệ công tác. Là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm.

 

CHƯƠNG II

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ, VIÊN CHỨC,

NHÂN VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG

Điều 3Phẩm chất chính trị:

Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, phục vụ giảng dạy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.Thực hiện đúng những quy định trong Luật viên chức; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức, luôn phấn đấu vì sự nghiệp chung, bảo vệ danh dự nhà giáo. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

Điều 4: Đạo đức nghề nghiệp:

Tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc được giao, có ý thức giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, lương tâm nhà giáo, có tinh thần đoàn kết, kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, cửa quyền, quan liêu và các hành vi khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong Trường. Thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.Giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định; Chịu sự giám sát của các cấp quản lý về chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của trẻ. Tôn trọng nhân cách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh.

Điều 5Lối sống, tác phong:

Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó đi lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có lối sống hòa hợp với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; ủng hộ, khuyến khích những lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong

giao tiếp với đồng nghiệp, với học sinh; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo. Trang phục khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với môi trường giáo dục, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của học sinh. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. Quan hệ, ứng xử đúng mực với đồng nghiệp và với học sinh.

Xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng.

Điều 6: Những việc cán bộ, viên chức, giáo viên,  nhân viên phải làm:

Cán bộ, viên chức trong khi thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về nghĩa vụ được quy định tại Luật viên chức; Điều lệ trường Tiểu học; Quy chế của ngành và các quy định của trường; có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện không đầy đủ, không đúng quy định của đồng nghiệp để kịp thời đóng góp ý kiến trực tiếp hoặc báo cáo Ban giám hiệu và chịu trách nhiệm về những ý kiến của mình. Cán bộ, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành quyết định của Hiệu trưởng, đồng thời phải báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ đó. Khi được giao nhiệm vụ, nếu thấy cần thiết phải phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, với đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả cao nhất.

-Nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên phải làm:

+ Bảo vệ an toàn về sức khoẻ tính mạng của học sinh trong thời gian học sinh ở nhà trường.

+Thực hiện công tác giáo dục học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông: Lập kế hoạch giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp để giáo dục học sinh; đánh giá và quản lí học sinh; chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục.

+ Trau rồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín nhà giáo, gương mẫu thương yêu học sinh, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách học sinh; Bảo vệ các quyền và  lợi  ích chính đáng của học sinh, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp.

+Tuyên truyền phổ biến kiến thức giáo dục cho cha mẹ học sinh, chủ động phối kết hợp với CMHS để thực hiện mục tiêu giáo dục.

+ Giáo viên tự rèn luyện sức khoẻ.

+Phân công giáo viên gắn với trách nhiệm được giao.

+Thực hiện các nghĩa vụ công nhân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng

          +Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường

+ Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nghiệp và chấp hành nội quy của nhà trường

+ Đảm bảo an toàn cho học sinh về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thức ăn.

+ Trau rồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín của bản thân và nhà trường

+ Không xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh và đồng nghiệp.

+ Không xuyên tạc nội dung giáo dục.

+Không bỏ giờ, bỏ buổi, không nhờ người khác làm  thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường

+Đối xử công bằng với học sinh.

Hiệu trưởng thường xuyên kiểm tra cán bộ, viên chức, nhân viên về việc thực hiện các quy định; lắng nghe ý kiến đóng góp, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, Phó Hiệu trưởng, các Tổ trưởng trong trường có trách nhiệm quản lý, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Tổ, báo cáo với Hiệu trưởng việc xử lý sai phạm.

Điều 7: Những việc cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên không được làm:

1. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân.

2. Không gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.

3. Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.

4. Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, ngư­ời khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.

5. Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.

6. Không gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng.

7. Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.

8. Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường. không để trẻ bị tai nạn thương tích trong trường lớp mình quản lí hoặc điều động phân công dạy thay.

9. Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như : cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại.

Điều 8: Quy định trong giao tiếp.

Cán bộ, viên chức, nhân viên khi đến giảng dạy, làm việc, hội họp tại trường và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, phải mặc trang phục nghiêm túc. Phải giữ gìn uy tín, danh dự cho nhà trường, lãnh đạo và đồng nghiệp. Phải có thái độ lịch sự, tôn trọng, hòa nhã, văn minh trong giao tiếp, trao đổi công việc với công dân, phụ huynh, học sinh.

Lãnh đạo nhà trường phải nắm bắt kịp thời tâm lý của cán bộ, viên chức, nhân viên để có cách thức quản lý, điều hành phù hợp, nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; phát huy dân chủ, tạo điều kiện tự học, tự rèn luyện và phát huy sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên; tôn trọng và tạo niềm tin cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên khi giao và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; bảo vệ danh dự của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên khi bị phản ảnh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật.

Cán bộ, viên chức, nhân viên phải tôn trọng địa vị của người lãnh đạo, phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm; có trách nhiệm đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành để cho mọi hoạt động đạt hiệu quả.

Trong quan hệ đồng nghiệp, cán bộ, viên chức, nhân viên phải chân thành, thân thiện, nhiệt tình, bảo đảm sự đồng thuận, đoàn kết vì sự nghiệp giáo dục và danh dự của nhà giáo.

Điều 9. Trong hội họp, sinh hoạt tập thể; giao tiếp qua điện thoại

1- Ứng xử trong hội họp, sinh hoạt tập thể:

1.1- Phải nắm được nội dung, chủ đề cuộc họp, Hội thảo, Hội nghị; chủ động chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu. Có mặt trước giờ quy định ít nhất 05 phút để ổn định chỗ ngồi và tuân thủ quy định của Ban tổ chức điều hành cuộc họp, Hội nghị, Hội thảo.

1.2- Trong khi họp:

- Tắt điện thoại di động hoặc để ở chế độ rung, không làm ảnh hưởng đến người khác, nghe – Nói qua di động (cần thiết) ra khỏi phòng họp;

- Giữ trật tự, tập trung theo dõi, nghe, ghi chép các nội dung cần thiết; không nói chuyện và làm việc riêng, cắn hạt dưa...; không bỏ về trước khi kết thúc cuộc họp, không ra vào, đi lại tuỳ tiện trong phòng họp. Phát biểu ý kiến theo điều hành của Chủ toạ hoặc Ban tổ chức;

1.3- Kết thúc cuộc họp: Để khách mời, lãnh đạo cấp trên ra trước, không xô đẩy, chen lấn, dọn dẹp lại chỗ ngồi (xếp ghế vào ngăn bàn)

2- Ứng xử trong giao tiếp qua điện thoại, Internet:

2.1. Sử dụng tiết kiệm, chỉ sử dụng điện thoại vào đúng mục đích công việc chung của cơ quan, đơn vị. Không sử dụng vào việc riêng.

2.2. Khi gọi: Phải chuẩn bị trước nội dung cần trao đổi (ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể)

- Khi đầu dây bên kia có người nhắc máy thì có lời chào hỏi, xưng tên, chức danh, bộ phận làm việc của mình và đề nghị được gặp người cần gặp;

- Trao đổi nội dung đầy đủ, rõ ràng, cụ thể. Âm lượng vừa đủ nghe, nói năng từ tốn, rõ ràng, xưng hô phải phù hợp với đối tượng nghe, không nói quá to, thiếu tế nhị gây khó chịu cho người nghe.Có lời cảm ơn, lời chào trước khi kết thúc cuộc gọi.

2.3. Khi nghe: Sau khi nói "A lô, tôi xin nghe", cần có lời chào hỏi, xưng tên, chức danh, bộ phận làm việc của mình.

- Nếu người gọi cần gặp đích danh mình thì trao đổi, trà lời rõ ràng, cụ thể từng nội dung theo yêu cầu của người gọi. Âm lượng, nói năng, xưng hô như khi gọi đi;

- Nếu người gọi cần gặp người khác hoặc nội dung không thuộc trách nhiệm của mình thì chuyển điện thoại hoặc hướng dẫn người gọi liên hệ đến đúng người, địa chỉ cần gặp;

- Có lời cảm ơn, lời chào trước khi kết thúc cuộc điện thoại.-Khi xin nghỉ phải có đơn nếu là đột xuất phải gọi điện thoại xin nghỉ không nhắn tin xin nghỉ.

2.4. Sử dụng Intenet: Thực hiện nghiêm túc quy định về sử dụng Internet của nhà trường.

Điều 10. Ứng xử giữa giáo viên và học sinh:

1- Ứng xử thân thiện, hòa nhã, không phân biệt đối xử, tôn trọng ý kiến cá nhân, đối xử công bằng. Tùy vào từng đối tượng học sinh cụ thể mà có cách ứng xử riêng. Có tinh thần trách nhiệm cao trong cách cư xử đối với học sinh.

2- Luôn là tấm gương sáng, mẫu mực cho trẻ noi theo, luôn đặt tình thương và trách nhiệm lên đầu.

3- Biết lắng nghe và cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, giúp đỡ quan tâm tới các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. 

 

CHƯƠNG III

CHUẨN MỰC CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC,

NHÂN VIÊN TRONG QUAN HỆ XÃ HỘI

Điều 11: Các quy định cán bộ, viên chức, nhân viên phải thực hiện trong quan hệ xã hội:

Khi tham gia các hoạt động xã hội thể hiện văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử. Chấp hành và vận động mọi người chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện kế hoạch dân số và gia đình, phòng chống bệnh tật, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa theo quy định chung và của cộng đồng.

Điều 12: Các qu­y định, cán bộ, viên chức, nhân viên không được làm trong quan hệ xã hội:

          Tổ chức tham gia chơi cờ bạc (dưới mọi hình thức), cá độ, sử dụng chất kích thích gây nghiện, say rượu, gây gổ, vi phạm luật giao thông.

Điều 13: Các quy định cán bộ, viên chức, nhân viên không được làm trong ứng xử nơi công cộng:

          Vi phạm các quy định về nội quy, quy tắc nơi công cộng; vi phạm thuần phong mỹ tục tại nơi công cộng.

          Vi phạm các quy định về đạo đức công dân đã được pháp luật quy định, các chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14: Cán bộ, viên chức, nhân viên có trách nhiệm thực hiện và vận động các đồng nghiệp thực hiện đúng các quy định tại Quy tắc ứng xử. Nếu phát hiện cá nhân vi phạm Quy tắc này phải kịp thời góp ý, đồng thời phản ánh với Lãnh đạo nhà trường để xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 15: Trách nhiệm của Ban giám hiệu, Công đoàn.

          Quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung của Quy tắc ứng xử, làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên.

          Kiểm tra giám sát cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện Quy tắc; Phê bình, chấn chỉnh việc vi phạm nội dung Quy tắc và kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân thực hiện tốt Quy tắc này.

 

Nơi nhận :                                                  - Như điều 2(t/h);

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình