Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 8/2016

Lịch công tác tháng 8/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH AN SINH B

 

 
 
 

Số: 41/TB/TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                               An Sinh, ngày 02  tháng 08 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 08 năm 2016

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

   *Nhiệm vụ cụ thể:

     - Bồi dưỡng CM hè 2016-2017;

     -  Tựu trường tập trung học sinh;

    -  Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới;

    - Tổ chức tuần làm quen cho học sinh;

     

    Ngày

               Nội dung công việc

Người thực hiện

01/8

Họp hội đồng sư phạm

CB,GV,NV

 

02-14/8

Bồi dưỡng chuyên môn hè 2016;

Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới;

Tổ chức các lớp họ bơi miễn phí cho học sinh;

Chuyên môn

Văn phòng

BGH, mGV dạy bơi

15/8

Dọn vệ sinh trường lớp;

Sinh hoạt CM tổ;

Điều tra PC năm 2016;

Làm kiểm định chất lượng;

Tổ chức các lớp học bơi miễn phí cho học sinh;

GV,HS

Chuyên môn

Ban phổ cập

BGH, GV

BGH, GV dạy bơi

16-21/8

Chiêu sinh học sinh lớp 1 năm học 2016-2017

Đ/c Sơn PHT

22-31/8

Tổ chức " Tuần làm quen" cho học sinh

CB,GV,HS

Nơi nhận:

                - PGD&ĐT ( b/c)                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                -Trang TTĐT trường

             - Các bộ phận t( t/h)                                                                                                                             (Đã ký)

          - Lưu VT 

 

                                                                                                                                                            Nguyễn Văn Bình