Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 5/2018

Lịch công tác tháng 5/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số: 36 /CTr- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày  04 tháng 05 năm 2018

        

                                        CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05/2018

 

 
 

 

* Trọng tâm:

 

-    Kiểm tra học kỳ II, hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập;

  • Xét học sinh hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học;
  • Đánh giá xếp loại viên chức lao động; Xét duyệt thi đua năm học 2017-2018;
  •  Tổng kết năm học 2017-2018; Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương;

,

 

  • Lịch cụ thể :

         

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

02/-4/5

 Rà soát thực hiện chương trình dạy học

    Chuyên môn

7/5

Tổ chức hoạt động nhân ngày " Sách Việt nam " lần thứ 4

CBGVNV

10/5

 Họp giao ban triển khai công tác tháng 5/2018

CBGVNV

10/5

Thực hiện đánh giá công tác y tế trường học và hoạt động CNTT nhà trường;

Bộ phận Y tế và CNTT

13/5

 Tham gia Hoạt động ngoại khóa " Ngày hội kỹ năng sống- Trải nghiệm sáng tạo "

 Đại biểu BGH, GV, CMHS, HS

14-18/5

Ra đề, duyệt và in sao đề kiểm tra học ký 2

   Hộ đồng ra đề

19/5

Tham gia sinh hoạt chính trị toàn ngành về " Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh "

Đại biểu BGH, CBGV

21-22/5

Kiểm tra học kỳ 2

Học sinh

23-24/5

Hoàn thiện báo cáo kết quả giáo dục cuối năm học

Tham gia dự thi Tin học trẻ cấp thị xã năm 2018

Chuyên môn

Chuyên môn

25/5

Đánh giá GV, HT, PHT theo chuẩn

Đánh giá xếp loại viên chức, lao động năm học 2017-2018

CBGVNV

26/5

Họp hội đồng thi đua -khen thưởng

Họp CMHS các lớp

HĐThi đua-KT

BGH, GVCN

28/5

Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập

Chuyên môn

29/5

Xét học sinh hoàn thành chương trình lớp học

Xét công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học

BGH, GV

30/5

Tổng kết năm học, bàn giáo học sinh về địa phương

CBGVNV, HS

31/5

Các bộ phận kiểm kê CSVC bàn giao bảo vệ trường

BGH, GV. NV

 

 Nơi nhận                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- Các bộ phận ( t/h );                                       

 - Lưu: VT.                                                                                                                                              (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                             Nguyễn Văn Bình