Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 5/2016

Lịch công tác tháng 5/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG TH AN SINH B

 

        Số: 05/TB/TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

   An Sinh, ngày 05  tháng 05 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 05 năm 2016

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

   *Nhiệm vụ cụ thể:

     - Kiểm tra học kì 2.

     - Đánh giá Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học.

    -  Tổng kết năm học 2015-2016, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè năm 2016 tại địa phương..

     

    Ngày

               Nội dung công việc

Người thực hiện

5/5

Họp hội đồng

CB,GV,NV

 

6-10/5

Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì 2.

Toàn trường

        7/5

Hội thi, Nghi thức Đội cấp thị xã.

Đ/c Hương-TPTĐ

10/5

Chiêu sinh học sinh lớp 1 năm học 2016-2017

Đ/c Sơn PHT

11-14/5

Kiểm tra học kì 2, chấm thi , tổng hợp điểm.

CM-GV

15-18/5

Đề nghị khen thưởng- Bàn giao chất lượng- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học, các tổ họp bình xét thi đua.

Toàn trường

19/5

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

TPT-GV

18/5

Họp ban thi đua

BGH, TT. ĐTN, ĐTN, CTCĐ

20/5

Nộp hồ sơ thi đua

Đ/c VP

24/5

Tổng kết phụ huynh học sinh các lớp- các lớp tổng kết

GV

27/5

Tổng kết năm học 2015-2016

GV-HS toàn trường

Nơi nhận:

            - CB,GV,NV ( t/h)                                                                        HIỆU TRƯỞNG

            -Trang TTĐT trường                                                                             (Đã ký)

          - Lưu VT 

 

                                                                                                                 Nguyễn Văn Bình